Swarovski Library, Free Database Information

  Swarovski Figurine  
  Swarovski 1 Angel Perfume - 1Angel2006  
  Swarovski 101 Snowflake Candleholder - 7600 101 000 / 010 090  
  Swarovski 102 Candleholder (Hole Style) - 7600 102 000 H / 010 075  
  Swarovski 102 Candleholder (Pin Style) - 7600 102 000 P / 010 075  
  Swarovski 102 Smoked Topaz Candleholder - 7600 102 000 T  
  Swarovski 103E Candleholder - 7600 103 000 EURO / 010 281  
  Swarovski 103US Candleholder - 7600 103 000 US  
  Swarovski 104E Candleholder - 7600 104 000 EURO / 010 100  
  Swarovski 104US Candleholder - 7600 104 000 US  
  Swarovski 106 Candleholder (Hole Style) - 7600 106 000 H / 011 076  
  Swarovski 106 Candleholder (Pin Style) - 7600 106 000 P / 011 076  
  Swarovski 107 Candleholder (Hole Style) - 7600 107 000 H / 010 069  
  Swarovski 107 Candleholder (Pin Style) - 7600 107 000 P / 010 069  
  Swarovski 108E Candleholder - 7600 108 000 / 010 083  
  Swarovski 109 Candleholder (Hole Style) - 7600 109 000 H / 010 077  
  Swarovski 109 Candleholder (Pin Style) - 7600 109 000 P / 010 077  
  Swarovski 10th Anniversary Squirrel - 7400 097 001 / 208 433  
  Swarovski 110 Candleholder (Hole Style) - 7600 110 000 H / 010 073  
  Swarovski 110 Candleholder (Pin Style) - 7600 110 000 P / 010 073  
  Swarovski 111 Candleholder (Hole Style) - 7600 111 000 H / 010 425  
  Swarovski 111 Candleholder (Pin Style) - 7600 111 000 P / 010 425  
  Swarovski 112 Candleholder (Hole Style) - 7600 112 000 H / 010 091  
  Swarovski 112 Candleholder (Pin Style) - 7600 112 000 P / 010 091  
  Swarovski 112 Smoked Topaz Candleholder - 7600 112 000 T  
  Swarovski 113E Candleholder - 7600 113 000 / 010 990  
  Swarovski 114 Candleholder (Hole Style) - 7600 114 000 H / 011 181  
  Swarovski 114 Candleholder (Pin Style) - 7600 114 000 P / 011 181  
  Swarovski 115 Candleholder (Hole Style) - 7600 115 000 H / 010 054  
  Swarovski 115 Candleholder (Pin Style) - 7600 115 000 P / 010 054  
  Swarovski 116 Candleholder (Hole Style) - 7600 116 000 H / 011 329  
  Swarovski 116 Candleholder (Pin Style) - 7600 116 000 P / 011 329  
  Swarovski 118E Candleholder - 7600 118 000  
  Swarovski 119E Candleholder - 7600 119 000 / 010 071  
  Swarovski 120 Candleholder (Euro only) - 7600 120 000 P / 012 260  
  Swarovski 120 Candleholder (US only) - 7600 120 000 H  
  Swarovski 120 Years Pen, SCS - 5 136 000  
  Swarovski 121 Baroque Candleholder Var 1 (Diamond Cut) - 7600 121 000 / 010 059  
  Swarovski 121 Baroque Candleholder Var 2 (Honeycomb Cut) - 7600 121 000 / 010 059  
  Swarovski 121 Baroque Candleholder Var 3 (Flat Base) - 7600 121 000 / 010 059  
  Swarovski 122 Candleholder (US only) - 7600 122 000  
  Swarovski 123 Medium WaterLily Candleholder - 7600 123 000 / 010 001  
  Swarovski 124 Small WaterLily Candleholder - 7600 124 000 / 011 867 / 5 084 103  
  Swarovski 125 Large WaterLily Candleholder Var 1 (4 1/4') - 7600 125 000 / 119 747  
  Swarovski 125 Large WaterLily Candleholder Var 2 (5 1/4') - 7600 125 000 / 119 747 / 5 084 104  
  Swarovski 126 Candleholder - 7600 126 000  
  Swarovski 127 Candleholder - 7600 127 000  
  Swarovski 128 Candleholder - 7600 128 000  
  Swarovski 129 Candleholder - 7600 129 000  
  Swarovski 12th Olympic Winter Games (1976 Olympic pwt VM) - BSC200002  
  Swarovski 12th Olympic Winter Games (1976 Olympic pwt) - BSC200  
  Swarovski 12th Olympic Winter Games - BSC200A  
  Swarovski 130 Candleholder (Hole Style) - 7600 130 000 H  
  Swarovski 130 Candleholder (Pin Style) - 7600 130 000 P  
  Swarovski 131 Candleholder (Set of 6) Var 1 - 7600 131 000 / 010 042  
  Swarovski 131 Candleholder (Set of 6) Var 2 - 7600 131 000 / 010 042  
  Swarovski 132 Small Global Candleholder (Set of 4) - 7600 132 000 / 010 157  
  Swarovski 133 Medium Global Candleholder (Set of 2) - 7600 133 000 / 010 134  
  Swarovski 134 Large Global Candleholder - 7600 134 000 / 010 143  
  Swarovski 135 King Global Candleholder Var 1 (dome shaped-top) - 7600 135 000 / 010 156  
  Swarovski 135 King Global Candleholder Var 2 (flat shaped-top) - 7600 135 000 / 010 156  
  Swarovski 136G Pineapple Candleholder - 7600 136 001 GOLD / 010 062  
  Swarovski 136R Pineapple Candleholder - 7600 136 002 RHOD / 010 178  
  Swarovski 137 Candleholder - 7600 137 000 / 010 043  
  Swarovski 138 Candleholder - 7600 138 000  
  Swarovski 139 Candleholder - 7600 139 000  
  Swarovski 140 Candleholder - 7600 140 000  
  Swarovski 141 Tulip Candleholder - 7600 141 000 / 012 528  
  Swarovski 142E Candleholder - 7600 142 000 / 013 401  
  Swarovski 143 Large Star Candleholder Var 1 (Faceted points) - 7600 143 000 / 013 748  
  Swarovski 143 Large Star Candleholder Var 2 (Flat end points) - 7600 143 000 / 013 748  
  Swarovski 143 Medium Star Candleholder - 7600 143 001 / 119 430  
  Swarovski 144 Large Neo-Classic Candleholder - 7600 144 090 / 118 625  
  Swarovski 144 Medium Neo-Classic Candleholder - 7600 144 080 / 151 740  
  Swarovski 144 Small Neo-Classic Candleholder - 7600 144 070 / 151 743  
  Swarovski 145 Candleholder - 7600 145 000  
  Swarovski 146 Blue Flower Candleholder - 7600 146 000 / 207 012  
  Swarovski 147 Solaris Candleholder - 7600 147 000 / 236 719  
  Swarovski 148 Comet Candleholder - 7600 148 000 / 236 716  
  Swarovski 1981Ornament - SCO1981  
  Swarovski 1984 Ornament - SCO1984  
  Swarovski 1986 Ornament - SCO1986  
  Swarovski 1987 Ornament - SCO1987  
  Swarovski 1988 Ornament - 92318 / SCO1988  
  Swarovski 1989 Ornament - SCO1989  
  Swarovski 1990 Ornament - 92090 / SCO1990  
  Swarovski 1991 Ornament European - SCO1991 EURO  
  Swarovski 1991 Ornament US - 164 937 / SCO1991 US  
  Swarovski 1992 Ornament - 168 690 / SCO1992  
  Swarovski 1993 Ornament - 9445NR930001 / 174 969 / SCO1993  
  Swarovski 1994 Ornament - 9445NR940001 / 181 632 / SCO1994  
  Swarovski 1995 Ornament - 9445NR950001 / 191 365 / 194 700 / SCO1995  
  Swarovski 1996 Ornament - 9445NR960001 / 199 734 / SCO1996  
  Swarovski 1997 Ornament - 9445NR970001 / 211 987 / SCO1997  
  Swarovski 1998 Disneyana Paperweight - 19200224  
  Swarovski 1998 Ornament - 9445NR980001 / 220 073 / SCO1998  
  Swarovski 1999 Disneyana Paperweight - BSC200061  
  Swarovski 1999 Ornament - 9445NR990001 / 253 913 / SCO1999  
  Swarovski 2 Angel Perfume - / 2 Angel / 2 Angel  
  Swarovski 2000 Millennium Paperweight - 14011100  
  Swarovski 2000 Ornament - 9445NR200001 / 243 452 / SCO2000  
  Swarovski 2001 Ornament - 9445NR200101 / 267 941 / SCO2001  
  Swarovski 2002 Ornament - 9445NR200201 / 288 802 / SCO2002  
  Swarovski 2003 Ornament - 9445 200 301 / 622 498 / SCO2003  
  Swarovski 2004 Christmas Set - 9400 000 012 / 682 961  
  Swarovski 2004 Ornament - 9445 200 401 / 631 562 / SCO2004  
  Swarovski 2005 Christmas Set - 9400 000 064 / 842 602  
  Swarovski 2005 Ornament - 9445 200 501 / 680 502 / SCO2005  
  Swarovski 2006 Ornament - 9400 000 044 / 837 613 / SCO2006  
  Swarovski 2007 Christmas Set - 9400 000 147 / 903 409  
  Swarovski 2007 Ornament - 9400 000 104 / 872 200 / SCO2007  
  Swarovski 2008 Christmas Set - 9400 000 215 / 946 487  
  Swarovski 2008 Ornament - 9400 000 196 / 942 045 / SCO2008  
  Swarovski 2008 Pandas Paperweight - 9100 000 131 M9379 / 968 347  
  Swarovski 2008 Pandas Paperweight - 9100 000 132 / 968 348  
  Swarovski 2009 Christmas Set - 9400 000 231 / 996 500  
  Swarovski 2009 Christmas Set - 9400 000 327 / 1 092 039  
  Swarovski 2009 Gorillas Paperweight - 9100 000 160 / 1 005 247  
  Swarovski 2009 Gorillas Paperweight - 9100 000 161 / 1 005 248  
  Swarovski 2009 Mini Ornament Set - 9442 000 005 /002 / 004 / 1 061 099 / 1 061 0  
  Swarovski 2009 Ornament - 9400 000 224 / 983 702 / SCO2009  
  Swarovski 2009 Ornament, SCS Gold - 9400 000 224 / 1 026 761 / SCO2009G  
  Swarovski 2009 Ornament, Unicef - 1 028 874  
  Swarovski 2010 Christmas Set - 9400 000 366 / 1 041 316  
  Swarovski 2010 Holiday Ornament (red tips) - 9400 000 296 / 1 074 802  
  Swarovski 2010 Mini Star Ornaments - 9400 000 113 / 7710 000 807 / 1 083 017 / 1 0  
  Swarovski 2010 Ornament - 9400 000 264 / 1 041 301 / SCO2010  
  Swarovski 2010 Ornament, SCS Gold - 9400 000 273 / 1 054 560 / SCO2010G  
  Swarovski 2010 Tiger Paperweight - 9100 000 160 M9821 / 1 048 924  
  Swarovski 2010 Tiger Paperweight - 9100 000 161 M9821 / 1 048 927  
  Swarovski 2011 Ornament - 9400 000 325 / 1 092 037 / SCO2011  
  Swarovski 2011 Ornament, SCS Gold - 9400 000 328 / 1 092 040 / SCO2011G  
  Swarovski 2011 Siku Polar Bear Paperweight - 9100 000 161 M10060 / 1 104 025 / 1 153 342  
  Swarovski 2011 Siku Polar Bear Paperweight - 9100 000 161 M10060 / 1 104 026  
  Swarovski 2012 Christmas Set - 9400 000 380 / 1 139 999  
  Swarovski 2012 Ornament - 9400 000 329 / 1 125 019 / SCO2012  
  Swarovski 2012 Ornament, SCS Gold - 9400 000 329 / 1 139 970 / SCO2012G  
  Swarovski 2012 Paikea Whale Paperweight - 9100 000 160 MD028 / 1 153 999  
  Swarovski 2012 Paikea Whale Paperweight - 9100 000 161 MD028 / 1 153 998  
  Swarovski 2013 Christmas Set - 9400 000 456 / 5 004 492  
  Swarovski 2013 Ornament - 9400 000 426 / 5 004 489 / SCO2013  
  Swarovski 2013 Ornament, SCS Gold - 9400 000 455 / 5 004 491  
  Swarovski 2013 Ornament, SCS Gold Little Star - 9400 000 427 / 5 053 647  
  Swarovski 2014 Ornament, Christmas Ball - 9400 000 520 / 5 059 023  
  Swarovski 2014 Ornament, LE - 9400 000 506 / 5 059 026 / SCO2014  
  Swarovski 2014 Ornament, Little Snowflake - 9400 000 507 / 5 059 028  
  Swarovski 2014 Ornament, SCS Gold - 9400 000 506 / 5 059 027 / SCO2014G  
  Swarovski 2014 Ornament, SCS Gold Little Snowflake - 9400 000 507 / 5 059 029  
  Swarovski 2015 Angel Ornament, AE - 9400 000 575 / 5 135 833  
  Swarovski 2015 Baby's First Christmas Ornament, AE - 9400 000 589 / 5 135 873  
  Swarovski 2015 Christmas Ball Ornament Set - 9400 000 601 / 5 136 414  
  Swarovski 2015 Christmas Bell Ornament, AE - 9400 000 595 / 5 136 362  
  Swarovski 2015 Christmas Set, SCS, LE - 9400 000 593 / 5 135 951  
  Swarovski 2015 Crystal Journey Paperweight - 9400 000 045 M693 / 5 229 816  
  Swarovski 2015 Kris Bear Christmas, AE - 9400 000 596 / 5 136 370  
  Swarovski 2015 Ornament, AE, LE - 9400 000 550 / 5 099 840  
  Swarovski 2015 Ornament, LE, SCS - 9400 000 591 / 5 135 903  
  Swarovski 2015 Ornament, Little Star - 9400 000 553 / 5 100 235  
  Swarovski 2016 Ornament Star, clear - 9400 000 639 / 5 180 210  
  Swarovski 25 Year Key Ring - 7435 000 001 M6414 / 283 322  
  Swarovski 25th Anniversary Ornament - 9400 001 021 / 5 543 287  
  Swarovski 30th Anniversary Mouse Paperweight - 866 704 - 7895  
  Swarovski 30th Anniversary Mouse Paperweight - 866 704 7895  
  Swarovski 5th Anniversary Birthday Cake, SCS LE - 003-0169678 / 169 678  
  Swarovski A Collection in Crystal (Book) - 5 227 196  
  Swarovski A Crystal for You, SCS Kris Bear LE - 9400 000 493 / 5 034 222  
  Swarovski A Dozen Pink Roses - 7485 000 001 / 628 343  
  Swarovski A E Heart Brooch for 2004 - 1513856  
  Swarovski A E Heart Brooch for 2005 - 1514915  
  Swarovski A E Heart Brooch for 2006 - 851 894  
  Swarovski A E Heart Pendant (2008) - 9400 000 150 / 905 440  
  Swarovski A E Snowflake Pendant / Pin for 2004 - 1514714  
  Swarovski A Loving Bond - 9400 000 815 / 5 372 577  
  Swarovski A Pumpkin for You Kris Bear - 9400 000 660 / 5 223 252  
  Swarovski A Sunflower for You Kris Bear - 9400 000 720 / 5 268 764  
  Swarovski A World of Beauty, Daniel Swarovski Book - 858 828  
  Swarovski AB Chandelier Ornament Set - 9400 000 023 / 691 154  
  Swarovski Abacus - 9400 000 024 / 692 829  
  Swarovski Abala - 9601 010 101 / 250 426 / 240 671  
  Swarovski Abala - 9601 010 101 / 292 029  
  Swarovski Abala - 9601 010 102 / 250 459 / 240 672  
  Swarovski Abala - 9601 010 102 / 292 030  
  Swarovski Abala - 9601 010 103 / 250 460 / 240 673 / 292 031  
  Swarovski Abala - 9601 010 201 / 250 461 / 240 674 / 292 032  
  Swarovski Abala - 9601 010 201 / 292 032  
  Swarovski Abala - 9602 010 101 / 250 486 / 242 071  
  Swarovski Abala - 9602 010 101 / 292 055  
  Swarovski Abala - 9602 010 102 / 250 487 / 242 072  
  Swarovski Abala - 9602 010 102 / 292 056  
  Swarovski Abala - 9602 010 103 / 250 488 / 242 073 / 1514239  
  Swarovski Abala - 9602 010 103 / 292 057  
  Swarovski Aborea - 9601 012 301 / 622 733  
  Swarovski Acadia - 9601 010 301 / 250 462 / 242 551  
  Swarovski Acadia - 9601 010 301 / 292 033  
  Swarovski Acadia - 9601 010 401 / 250 463 / 242 653  
  Swarovski Acadia - 9601 010 401 / 292 034  
  Swarovski Acala - 9602 012 101 / 622 588  
  Swarovski Acara - 9600 000 026 / 719 184  
  Swarovski Acorn - 4775  
  Swarovski Acorn Ornament - 9400 000 923 / 5 464 870  
  Swarovski Acorn, Large - 52621  
  Swarovski Acorn, Small - 52620  
  Swarovski Adelia - 9601 012 201 / 250 483 / 243 090  
  Swarovski Adelia - 9601 012 201 / 292 054  
  Swarovski Adena - 9601 012 501 / 622 737  
  Swarovski Adiora - 928 357  
  Swarovski Adiora - 9300 000 024 / 719 486  
  Swarovski Admirable Fish - 9100 000 443 / 5 004 638  
  Swarovski African Dream - 9460 200 015 / 665 039  
  Swarovski African Orchid (2018 SCS new member /renewal) - 9100 000 733 / 5 301 553  
  Swarovski African Orchid Ornament SCS - 9100 000 734 / 5 301 554  
  Swarovski African Orchid SCS - 9100 000 733 / 5 301 553  
  Swarovski Aikawa - 9602 201 801 / 622 585  
  Swarovski Air Ornament - 9100 000 155 / 1 005 276  
  Swarovski Airplane - 52735  
  Swarovski Airplane - 9461 000 006 / 220 506  
  Swarovski Airplane - 9461 000 018 / 671 419  
  Swarovski Airplane Var 1 (beveled edge away from body) - 7473 000 002 / 152 111  
  Swarovski Airplane Var 2 (beveled edge toward body) - 7473 000 002 / 152 111  
  Swarovski Akima - 9601 011 101 / 250 470 / 242 022  
  Swarovski Akima - 9601 011 101 / 292 043  
  Swarovski Akima - 9601 011 201 / 250 471 / 244 323  
  Swarovski Akima - 9601 011 201 / 292 044  
  Swarovski Akima - 9602 010 801 / 250 495 / 242 019  
  Swarovski Akima - 9602 010 801 / 292 068  
  Swarovski Akima - 9602 010 901 / 250 496 / 242 013  
  Swarovski Akima - 9602 010 901 / 292 069  
  Swarovski Alabaster Mo (Cow) - 9400 000 051 / 903 447  
  Swarovski Alacan - 9602 012 001 / 622 587  
  Swarovski Alamazora - 9602 201 901 / 622 586  
  Swarovski Alarm Clock - 9460 000 080 / 219 192  
  Swarovski Alava - 9600 000 070 / 861 936  
  Swarovski Alexander Tack Pin 2020 - 5 539 372  
  Swarovski Alexander the Cat - 9100 000 358 / 1 119 917  
  Swarovski Alibey - 9601 012 001 / 250 479 / 243 088  
  Swarovski Alibey - 9601 012 001 / 292 052  
  Swarovski Alibey - 9601 012 101 / 250 481 / 243 085  
  Swarovski Alibey - 9601 012 101 / 292 053  
  Swarovski Alibey - 9602 011 601 / 250 502 / 243 089 / 1514238  
  Swarovski Alibey - 9602 011 601 / 292 079  
  Swarovski Alibey - 9602 011 701 / 250 503 / 243 084  
  Swarovski Alibey - 9602 011 701 / 292 083  
  Swarovski Alice - 9100 000 560 / 5 135 884  
  Swarovski Alipur - 9601 011 801 / 250 477 / 240 359  
  Swarovski Alipur - 9601 011 801 / 292 050  
  Swarovski Alipur - 9601 011 901 / 250 478 / 240 356 / 292 051  
  Swarovski Alipur - 9601 011 901 / 292 051  
  Swarovski Alipur - 9602 011 401 / 250 500 / 240 465  
  Swarovski Alipur - 9602 011 401 / 292 076  
  Swarovski Alipur - 9602 011 501 / 250 501 / 240 483  
  Swarovski Alipur - 9602 011 501 / 292 078  
  Swarovski Allada - 9300 000 023 / 719 485  
  Swarovski Allah (God) Paperweight - M1579  
  Swarovski Allah Mini Picture (Blue) - 9922 010 103  
  Swarovski Allah Mini Picture (Green) - 9922 010 102  
  Swarovski Allah Mini Picture (Red) - 9922 010 101  
  Swarovski Allah Paperweight - M2498  
  Swarovski Alligator - 52504  
  Swarovski Alligator - 7661 000 005 / 221 629  
  Swarovski Allure Box, Gold Tone - 9400 000 653 / 5 235 856  
  Swarovski Allure Candleholder - 9400 000 658 / 5 235 865  
  Swarovski Allure Tea Light, Gold Tone - 9400 000 655 / 5 235 859  
  Swarovski Allure Tea Light, Rose Gold Tone - 9400 000 656 / 5 235 861  
  Swarovski Allure Tea Light, Silver Tone - 9400 000 657 / 5 235 862  
  Swarovski Almada - 9602 201 301 / 622 590 / 1514234  
  Swarovski Almina - 9600 000 068 / 861 934  
  Swarovski Alsaqr Alamake, Limited Edition - 9500 000 047 / 1 048 781  
  Swarovski Alua - 928 355  
  Swarovski Alua - 9300 000 022 / 719 484  
  Swarovski Amadora - 9602 012 201 / 622 589  
  Swarovski Amalia - 9600 000 069 / 861 935  
  Swarovski Amara - 9600 000 071 / 861 937  
  Swarovski Amaya - 9601 010 701 / 250 466 / 242 136  
  Swarovski Amaya - 9601 010 701 / 292 039  
  Swarovski Amaya - 9601 010 801 / 250 467 / 240 437  
  Swarovski Amaya - 9601 010 801 / 292 040  
  Swarovski Amaya - 9602 010 401 / 250 491 / 242 140 / 292 062  
  Swarovski Amaya - 9602 010 401 / 292 062  
  Swarovski Amaya - 9602 010 501 / 250 492 / 242 245  
  Swarovski Amaya - 9602 010 501 / 292 071  
  Swarovski Amazar - 9601 011 301 / 250 472 / 240 364  
  Swarovski Amazar - 9601 011 301 / 292 045  
  Swarovski Amazar - 9601 011 401 / 250 473 / 240 363  
  Swarovski Amazar - 9601 011 401 / 292 046  
  Swarovski Amazar - 9601 011 501 / 250 474 / 240 362  
  Swarovski Amazar - 9601 011 501 / 292 047  
  Swarovski Amazar - 9602 011 001 / 250 497 / 240 486  
  Swarovski Amazar - 9602 011 001 / 292 070  
  Swarovski Amazar - 9602 011 101 / 250 498 / 240 485  
  Swarovski Amazonia, LE - 9100 000 898 / 5 475 888  
  Swarovski Ambiray Box - 1 096 446  
  Swarovski Ambiray Box, Small - 1 143 911  
  Swarovski Ambiray Candle Stick Holder (2) - 5 005 034  
  Swarovski Ambiray Candleholder & Aura by Swarovski Scented Candle - 1 096 438  
  Swarovski Ambiray Candleholder / Candle - 1 096 438  
  Swarovski Ambiray Cardholder - 5 064 393  
  Swarovski Ambiray Chopsticks, set of 2 - 9600 000 245 / 5 064 264  
  Swarovski Ambiray Holder / Container - 1 096 439  
  Swarovski Ambiray Napkin Rings - 5 021 581  
  Swarovski Ambiray Picture Frame, Large - 1 096 440  
  Swarovski Ambiray Picture Frame, Small - 1 101 799  
  Swarovski Ambiray Small Candle Stick Holder (2) - 5 021 576  
  Swarovski Ambiray Tea Light, Large - 1 096 437  
  Swarovski Ambiray Tea Light, Medium - 1 096 436  
  Swarovski Ambiray Tea Light, Small - 1 096 435  
  Swarovski Ambiray Tray - 1 096 447  
  Swarovski Ambur - 9610 012 401 / 622 735  
  Swarovski American Express Paperweight - 7455 042 087  
  Swarovski Amorita - 9601 012 801 / 622 743  
  Swarovski Amurath - Arabian Stallion, Limited Edition - 9500 000 044 / 1 044 640  
  Swarovski Anadi, NLE Swan - 9100 000 989 / 5 545 370  
  Swarovski Anamosa - 9601 012 601 / 622 739  
  Swarovski Anchor - 9460 000 030 / 174 030  
  Swarovski Anchor Pendant - 9450 000 030 / 191 621  
  Swarovski Andy the Cat - 9100 000 359 / 1 119 923  
  Swarovski Angel - 7475 000 009 / 153 971  
  Swarovski Angel - 7475 000 600 / 194 761  
  Swarovski Angel - 9400 000 204 / 946 480  
  Swarovski Angel - 9400 000 459 / 5 004 500  
  Swarovski Angel - 9443 200 001 / 243 453  
  Swarovski Angel - TT/6 / 92106  
  Swarovski Angel Devout - 9446 500 012 / 235 910  
  Swarovski Angel Happy Duck (Duck) - 9400 000 551 / 5 080 327  
  Swarovski Angel Mo, Limited Edition (Cow) - 9100 000 393 / 1 139 966  
  Swarovski Angel Ornament, AE - 9400 000 913 / 5 457 071  
  Swarovski Angel Ornament, AE 2017 - 9400 000 721 / 5 269 374  
  Swarovski Angel Ornament, AE, 2018 - 9400 000 540 / 5 397 776  
  Swarovski Angel Ornament, Gabriel - 9400 000 373 / 1 140 002  
  Swarovski Angel Ornament, Limited Edition for 2010 - 9400 000 275 / 1 054 562  
  Swarovski Angel Ornament, Limited Edition for 2011 - 9400 000 317 / 1 096 032  
  Swarovski Angel Ornament, Limited Edition for 2012 - 9400 000 372 / 1 139 994  
  Swarovski Angel Ornament, Michael - 9400 000 374 / 1 140 003  
  Swarovski Angel Ornament, Raphael - 9400 000 372 / 1 140 000  
  Swarovski Angel Praying - 9446 500 011 / 235 909  
  Swarovski Angel Reaching - 9446 500 010 / 235 908  
  Swarovski Angel Wings Ornament - 9400 000 213 / 944 874  
  Swarovski Angel Wings Ornament - 9400 000 436 / 5 004 494  
  Swarovski Angel Wings Ornament - 9400 000 845 / 5 403 312  
  Swarovski Angel with Butterfly - 9400 000 841 / 5 407 431  
  Swarovski Angel with Golden Heart - 9400 000 566 / 5 135 868  
  Swarovski Angel, 2016 Limited Edition - 9400 000 659 / 5 215 541  
  Swarovski Angel, Adrienne - 9400 000 330 / 1 094 407  
  Swarovski Angel, Alina - 9400 000 277 / 1 054 564  
  Swarovski Angel, Celeste - 9400 000 662 / 5 218 783  
  Swarovski Angel, Emily - 9400 000 661 / 5 223 619  
  Swarovski Angel, Limited Edition 2004 - 9443 000 222 / 665 054  
  Swarovski Angel, Limited Edition 2013 - 9400 000 435 / 5 004 493  
  Swarovski Angel, Limited Edition 2014 - 9400 000 454 / 5 047 231  
  Swarovski Angel, Limited Edition for 2005 - 9400 000 022 / 718 996  
  Swarovski Angel, Limited Edition for 2006 - 9400 000 094 / 863 449  
  Swarovski Angel, Limited Edition for 2007 - 9400 000 148 / 904 989  
  Swarovski Angel, Limited Edition for 2008 - 9400 000 198 / 939 734  
  Swarovski Angel, Limited Edition for 2009 - 9400 000 236 / 1 006 042  
  Swarovski Angel, Reindeer & Gingerbread Man Ornament - 9400 000 461 / 5 004 525  
  Swarovski Angel, Sophia - 9400 000 514 / 5 058 741  
  Swarovski Angelfish - 52637  
  Swarovski Angelo & Angelina (In Love, Frogs) - 9400 000 610 / 5 136 524  
  Swarovski Anna - 7400 200 400 / 627 396  
  Swarovski Anna and Emma (Mice) - 9100 000 333 / 1 090 726  
  Swarovski Anna Box - 627 396B  
  Swarovski Anna Certificate - DO4MM04XX / 627 396C  
  Swarovski Anna paperweight, 40mm - 7400 200 440 / 660 296  
  Swarovski Anna paperweight, 60mm - 7400 200 460 / 660 295  
  Swarovski Anna Plaque - 656 142  
  Swarovski Anna Stand - 291 129  
  Swarovski Anna Yellow Heart (2004) - 7400 200 403 / 662 036  
  Swarovski Anna's Ballet Shoes, SCS LE - 7400 200 404 / 663 596  
  Swarovski Anna's Brooch - 1514144  
  Swarovski Anna's Jewel Box - 7400 200 405 / 666 890  
  Swarovski Anniversary Mouse, LE 2020 - 9100 000 927 / 5 492 742  
  Swarovski Anniversary Ornament Set, LE - 9400 000 999 / 5 531 252  
  Swarovski Anniversary Ornament, LE - 9400 000 980 / 5 504 083  
  Swarovski Annual Edition 2021 Ornament - 9400 001 089 / 5 557 796  
  Swarovski Ansina - 9600 000 025 / 719 183  
  Swarovski Ant - 52538  
  Swarovski Anteater - 7680 000 001 / 271 460  
  Swarovski Anthias Fish - 9100 000 868 / 5 428 651  
  Swarovski Anthias Fish - 9100 000 943 / 5 494 699  
  Swarovski Anthias Fish Trio - 9100 000 869 / 5 428 652  
  Swarovski Antonio - 7400 200 300 / 606 441  
  Swarovski Antonio Box - 606 441B  
  Swarovski Antonio Certificate - DO4MM03XX / 606 441C  
  Swarovski Antonio paperweight, 40mm - 7400 200 340 / 626 587  
  Swarovski Antonio paperweight, 60mm - 7400 200 360 / 626 588  
  Swarovski Antonio Plaque - 626 472  
  Swarovski Antonio Stand - 291 129  
  Swarovski Apple - 7476 000 001 / 160 796  
  Swarovski Apple - 9100 000 694 / 5 270 261  
  Swarovski Apple - BSC 694010  
  Swarovski Apple Blossom - 69907  
  Swarovski Apple Ornament, Zodiac - 9100 000 697 / 5 268 524  
  Swarovski Apple Photo Stand, King Gold - 7504 060 001G / 010 063  
  Swarovski Apple Photo Stand, King Rhodium - 7504 060 002R / 010 217  
  Swarovski Apple Photo Stand, Large Gold - 7504 050 001G / 010 120  
  Swarovski Apple Photo Stand, Large Rhodium - 7504 050 002R / 010 140  
  Swarovski Apple Photo Stand, Small Gold - 7504 030 001G / 010 159  
  Swarovski Apple Photo Stand, Small Rhodium - 7504 030 002R / 010 072  
  Swarovski Aptera - 9601 010 901 / 250 468 / 241 931  
  Swarovski Aptera - 9601 010 901 / 292 041  
  Swarovski Aptera - 9601 011 001 / 250 469 / 241 914  
  Swarovski Aptera - 9601 011 001 / 292 042  
  Swarovski Aptera - 9602 010 701 / 250 494 / 241 934  
  Swarovski Aptera - 9602 010 701 / 292 067  
  Swarovski Arabian Stallion - 7612 000 002 / 221 609  
  Swarovski Aranos - 9601 011 601 / 250 475 / 251 524  
  Swarovski Aranos - 9601 011 601 / 292 048  
  Swarovski Aranos - 9601 011 701 / 250 476 / 242 410  
  Swarovski Aranos - 9601 011 701 / 292 049  
  Swarovski Aranos - 9602 011 301 / 250 499 / 242 380  
  Swarovski Aranos - 9602 011 301 / 292 073  
  Swarovski Arch - 7475 000 010 / 153 974  
  Swarovski Arch Paperweight, Large - 1 186 146  
  Swarovski Arch Paperweight, Small - 1 186 145  
  Swarovski Arctic Dream - 9400 000 035 / 718 986  
  Swarovski Arctic Flower Key Ring - 1145702  
  Swarovski Arctic Flower Ornament (2011 SCS renewal) - 9100 000 264 / 1 055 006 / 1 062 802  
  Swarovski Arctic Hare Charm - 1 062 804  
  Swarovski Arctic Hare, 2011 SCS - 9100 000 261 / 1 055 005  
  Swarovski Aristocats, Marie, Cutie - 9100 000 464 / 5 004 738  
  Swarovski Ark Shell - 9100 000 615 / 5 136 841  
  Swarovski Artena - 9601 012 701 / 622 741  
  Swarovski Artist - 52753  
  Swarovski Arya Peacock - 9100 000 526 / 5 063 694  
  Swarovski Arya, Peacock paperweight - 9100 000 478 MD217 / 5 196 839  
  Swarovski Arya, Peacock paperweight - 9100 000 477 MD217 / 5 196 857  
  Swarovski Ashtray 'Cendrier' - 9280 000 017 / 168 007  
  Swarovski Ashtray - 7461 100 000 / 010 061  
  Swarovski Ashtray, Gold Polished Var 3 - 7501 061 000G  
  Swarovski Ashtray, Rhodium Polished Var 1 - 7501 061 000R / 011 157  
  Swarovski Astara - 9601 010 501 / 250 464 / 243 236  
  Swarovski Astara - 9601 010 501 / 292 035  
  Swarovski Astara - 9601 010 601 / 250 465 / 243 238  
  Swarovski Astara - 9601 010 601 / 292 037  
  Swarovski Astara - 9602 010 201 / 250 489 / 243 242 / 1514236  
  Swarovski Astara - 9602 010 201 / 292 059  
  Swarovski Astara - 9602 010 301 / 250 490 / 243 241 / 1514235  
  Swarovski Astara - 9602 010 301 / 292 060  
  Swarovski Aster - 9400 000 007 / 681 737 / 908 793  
  Swarovski Athen Tour Paperweight - 9409 060 002 / M5918  
  Swarovski Atlantic Puffins - 9100 000 895 / 5 472 475  
  Swarovski Atomic - Bermuda Blue - 7454 060 088 BB / 011 048  
  Swarovski Atomic - Crystal Cal - 7454 060 095 CC / 010 869  
  Swarovski Atomic - Helio - 7454 060 000 HELIO / 011 152  
  Swarovski Atomic - Inn Green - 7454 060 090 IG / 010 980  
  Swarovski Atomic - Sahara - 7454 060 000 SAHARA / 011 829  
  Swarovski Atomic - Seal - 7454 060 000 SEAL  
  Swarovski Atomic - Tabac - 7454 060 000 TABAC  
  Swarovski Atomic - Vitrail Light - 7454 060 000 VL / 011 011  
  Swarovski Atomic - Vitrail Medium - 7454 060 087 VM / 011 022  
  Swarovski Atomic - Volcano - 7454 060 000 VOLCANO / 011 088  
  Swarovski Atomizer - 9460 000 027 / 173 388  
  Swarovski Atomizer Pendant - 9450 000 027 / 191 620  
  Swarovski Audrey on Broadway (swan) - 9100 000 378 / 1 128 901  
  Swarovski Auspicious Dragon - 9100 000 442 / 5 001 219  
  Swarovski Australian 1998 Gala Paperweight - 9409 040 0000 / M5888  
  Swarovski Australian 1999 Gala Paperweight - 9409 040 000 / M6092  
  Swarovski Australian 2002 Gala Paperweight - BSC2006021  
  Swarovski Austrian Paperweight - 9411050002 M5843  
  Swarovski Austrian Postage Stamps - BSC2005008  
  Swarovski Azua - 9600 000 024 / 719 182  
  Swarovski Baby Bird - 9100 000 032 / 840 329  
  Swarovski Baby Boy Aquamarine - 9460 000 156 / 628 332  
  Swarovski Baby Carriage (Pram) - 9400 000 434 / 5 003 407  
  Swarovski Baby Carriage (Pram) - 9400 000 816 / 5 356 956  
  Swarovski Baby Carriage (Pram) - 9460 000 024 / 172 301  
  Swarovski Baby Carriage (Pram) - 9460 000 146 / 626 885  
  Swarovski Baby Carriage - 7473 000 005 / 199 197  
  Swarovski Baby Carriage(Pram), Blue - 9400 000 626 / 5 136 921  
  Swarovski Baby Cat - 9100 000 674 / 5 269 815  
  Swarovski Baby Crocodile, LE, SCS - 9100 000 569 / 5 135 898  
  Swarovski Baby Girl Rosaline - 9460 000 157 / 628 333  
  Swarovski Baby Jesus, Nativity Scene - 9400 000 684 / 5 223 604  
  Swarovski Baby Lovebirds - 7621 000 005 / 199 123  
  Swarovski Baby Owls - 9100 000 656 / 5 249 263  
  Swarovski Baby Picture Frame with Bow, Crystal - 9400 000 480 / 5 004 627  
  Swarovski Baby Picture Frame, Light Rose (pink) - 9400 000 479 / 5 004 626  
  Swarovski Baby Picture Frame, Light Sapphire (blue)Retires 2015 - 9400 000 496 / 5 049 485  
  Swarovski Baby Rabbit - 9100 000 587 / 5 135 942  
  Swarovski Baby Reindeer - 9400 000 432 / 5 000 424  
  Swarovski Baby Reindeer Ornament - 9400 000 460 / 5 004 501  
  Swarovski Baby Sea Turtles - 9100 000 016 / 826 480  
  Swarovski Baby Seal, SCS 2012 - 9100 000 339 / 1 096 748  
  Swarovski Baby Shoes - 9460 000 073 / 209 453  
  Swarovski Baby Shoes - 9460 000 144 / 626 863  
  Swarovski Baby shoes, Blue - 9400 000 540 / 5 108 539  
  Swarovski Baby Shoes, Pink - 9400 000 540 / 5 063 343  
  Swarovski Baby Snails on Leaf - 7550 000 009 / 268 196  
  Swarovski Baby Tortoises - 9100 000 796 / 5 394 564  
  Swarovski Baby Tortoises, turtles - 9100 000 796 / 5 394 564  
  Swarovski Baby's 1st Christmas Ornament - 9400 000 830 / 5 376 369  
  Swarovski Baby's 1st Rattle - 9400 000 966 / 5 492 220  
  Swarovski Baby's 1st Rocking Horse - 9400 000 990 / 5 522 867  
  Swarovski Baby's 1st Tooth Wagon - 9400 000 964 / 5 492 218  
  Swarovski Baby's Bottle - 9460 000 009 / 171 158  
  Swarovski Baby's First Christmas 2020 - 9400 001 004 / 5 533 941  
  Swarovski Baby's First Christmas Ornament, AE 2019 - 9400 000 899 / 5 439 947  
  Swarovski Baby's First Christmas, AE 2017 - 9400 000 758 / 5 297 124  
  Swarovski Baby's First Rattle Ornament - 9400 000 966 / 5 493 220  
  Swarovski Baby's Pacifier - 9400 000 968 / 5 492 223  
  Swarovski Baby's Rattle - 9460 000 086 / 219 199  
  Swarovski Baby's Rattle - 9460 000 144 / 626 864  
  Swarovski Baby’s First Christmas, LE ornament - 9400 000 674 / 5 222 558  
  Swarovski Bag of Hearts (3 year SCS renewal gift) - SCMR10 3 YR  
  Swarovski Bag of Marguerites (3 year SCS renewal gift) - 231 447 / SCMR11 3 YR  
  Swarovski Bag of tulips (3 year SCS renewal gift) - 289 288 / 606 546R  
  Swarovski Baimuru - 9602 020 201 / 274 471  
  Swarovski Baimuru Pink - 9601 020 201 / 284 063 / 275 569  
  Swarovski Baking Set - 9460 000 167 / 665 046  
  Swarovski Balabac Sapphire - 9601 020 401 / 284 065 / 275 571  
  Swarovski Balabac, Heliotrope - 9602 020 401 / 274 459  
  Swarovski Balance Ink Well - 9620 000 006 / 287 105  
  Swarovski Balance Scale - 9460 000 111 / 272 709  
  Swarovski Bald Eagle - 69303  
  Swarovski Bald Eagle - 7670 000 002 / 248 003  
  Swarovski Bald Eagle, Limited Edition (2011) - 9100 000 193 / 1 042 762  
  Swarovski Ball Ornament, Christmas Scene - 9400 001 005 / 5 533 942  
  Swarovski Ball Point Pen - 72820  
  Swarovski Ballerina - 7550 000 004 / 236 715  
  Swarovski Ballerina - 9100 000 867 / 5 428 650  
  Swarovski Ballerina Giselle - 9446 500 009 / 220 148  
  Swarovski Ballerina Julliette - 9446 500 008 / 220 147  
  Swarovski Ballerina Margot - 9446 500 007 / 220 149  
  Swarovski Ballerina under Bell Jar - 9100 000 866 / 5 428 649  
  Swarovski Ballerina, Young - 7550 000 007 / 254 960  
  Swarovski Ballet Shoes - 9100 000 856 / 5 428 568  
  Swarovski Ballet Slippers - 9460 000 102 / 243 441  
  Swarovski Balloons - 9460 000 067 / 191 604  
  Swarovski Balloons - 9460 000 136 / 626 850  
  Swarovski Balthazar - Nativity Scene - 9400 000 852 / 5 393 843  
  Swarovski Bamba, Black Diamond - 9601 020 101 / 284 062 / 269 542  
  Swarovski Bamba, Black Diamond - 9602 020 101 / 277 804  
  Swarovski Bambi Poster - 1270882  
  Swarovski Bambi - 9100 000 114 / 943 951  
  Swarovski Bambi - 9100 000 436 / 5 004 688  
  Swarovski Bambi Title Plaque - 9100 000 119 / 954 432  
  Swarovski Bamboo Ornament - 9100 000 093 / 905 542  
  Swarovski Bamboo Tack Pin - 946 040  
  Swarovski Bamoa - 9601 020 601 / 284 067 / 275 573  
  Swarovski Bamoa, Topaz - 9602 020 601 / 276 840  
  Swarovski Banamba, Fire-Opal - 9601 020 301 / 284 064 / 275 570  
  Swarovski Banamba, Tanzanite - 9602 020 301 / 277 806 / 276 836 / 1514233  
  Swarovski Bandleader Mickey Mouse Jeweled Figurine by Arribas - CA1725 / A528 / 7409055360083P  
  Swarovski Banu, Fire Opal - 9602 020 901 / 277 811 / 276 841  
  Swarovski Banu, Hyacinth - 9601 020 901 / 275 576  
  Swarovski Baracoa, Tanzanite - 9601 021 101 / 275 578  
  Swarovski Baracoa, Tanzanite - 9602 021 101 / 277 813  
  Swarovski Barbie, Crystal Rhapsody - BSC103  
  Swarovski Barbie, Royal Splendor - BSC104  
  Swarovski Barrel - Bermuda Blue - 7453 060 088 BB / 010 354  
  Swarovski Barrel - Crystal Cal - 7453 060 095 CC / 010 169  
  Swarovski Barrel - Helio - 7453 060 000 HELIO / 010 442  
  Swarovski Barrel - Inn Green - 7453 060 090 IG / 010 438  
  Swarovski Barrel - Sahara - 7453 060 000 SAHARA / 011 182  
  Swarovski Barrel - Seal - 7453 060 000 SEAL / 012 795  
  Swarovski Barrel - Tabac - 7453 060 000 TABAC / 014 978  
  Swarovski Barrel - Vitrail Light - 7453 060 000 VL / 011 171  
  Swarovski Barrel - Vitrail Medium - 7453 060 087 VM / 010 106  
  Swarovski Barrel - Volcano - 7453 060 000 VOLCANO / 010 454  
  Swarovski Baseball Player - 52729  
  Swarovski Baseball Trophy - 9400 000 030 / 695 803  
  Swarovski Basketball Player - 52725  
  Swarovski Basketball Trophy - 9460 000 178 / 680 504  
  Swarovski Batfish Smoky Quartz - 9600 000 146 / 1 036 571  
  Swarovski Batman - 9100 000 903 / 5 492 687  
  Swarovski Batman Logo Magnet - 9100 001 013 / 5 557 490  
  Swarovski Batman, Large, LE - 9100 000 956 / 5 508 791  
  Swarovski Batman, LE - 9100 000 935 / 5 493 710  
  Swarovski Batmobile - 9100 000 906 / 5 492 733  
  Swarovski Batmobile, LE - 9100 000 958 / 5 510 258  
  Swarovski Beach Life - 9460 200 008 / 663 046  
  Swarovski Beagle - 7619 000 001 / 158 418  
  Swarovski Beagle - 9100 000 576 / 5 135 917  
  Swarovski Beagle Playing - 7619 000 004 / 172 296  
  Swarovski Bear (Zales) - BSC2012010  
  Swarovski Bear - 9100 000 677 / 5 268 094  
  Swarovski Bear - 9600 000 143 / 1 037 053  
  Swarovski Bear - BSC5004  
  Swarovski Bear - BSC5005  
  Swarovski Bear - BSC5006  
  Swarovski Bear - BSC5007  
  Swarovski Bear - BSC5009  
  Swarovski Bear - BSC5011  
  Swarovski Bear Cubs, SCS - 9100 000 653 / 5 236 593  
  Swarovski Bear Fishing - 52541  
  Swarovski Bear Head - 9450016Z  
  Swarovski Bear Jumping Rope - 52542  
  Swarovski Bear Paperweight, Arcadia - 9100 000 478 / 5 302 143  
  Swarovski Bear Paw Ornament, Kristallwelten - 9100 000 661 / 5 244 645  
  Swarovski Bear Paw tack Pin, GWP - 5 269 717  
  Swarovski Bear with Fish - 9100 000 971 / 5 536 772  
  Swarovski Bear, Arcadia, AE 2017 - 9100 000 645 / 5 229 215  
  Swarovski Bear, Arcadia, Certificate - 5 229 215C  
  Swarovski Bear, Arcadia. Box - 5 229 215B  
  Swarovski Bear, Brother - 9100 000 058 / 866 407  
  Swarovski Bear, Crystal - 9100 000 814 / 5 384 969  
  Swarovski Bear, Giant (US Only) Var 1 (Head tilted Right) - 7637 112 000  
  Swarovski Bear, Giant (US Only) Var 2 (Head tilted Left) - 7637 112 000  
  Swarovski Bear, King (US only) Var 1 (Head tilted Right) - 7637 092 000  
  Swarovski Bear, King (US only) Var 2 (Head tilted Left) - 7637 092 000  
  Swarovski Bear, Large Var 1 (Far Apart Paws) - 7637 075 000 / 010 009  
  Swarovski Bear, Large Var 2 (Close Paws) - 7637 075 000 / 010 009  
  Swarovski Bear, Mini (US only) - 7670 032 000  
  Swarovski Bear, Mini Var 1 (Round Paws) - 7664 044 000 / 012 262  
  Swarovski Bear, Mini Var 2 (Oval Paws) - 7664 044 000 / 012 262  
  Swarovski Bear, Mini Var 3 (Oval Paws) - 7664 044 000 / 012 262  
  Swarovski Bear, Mini Var 4 - 7664 044 000 / 012 262  
  Swarovski Bear, Mother - 9100 000 056 / 866 263  
  Swarovski Bear, Sister (SCS) - 9100 000 057 / 866 308  
  Swarovski Bear, Small Var 1 (Facing Downward) - 7637 054 000 / 010 004  
  Swarovski Bear, Small Var 2 (Facing Upward) - 7637 054 000 / 010 004  
  Swarovski Bear, Small Var 3 (Tilted Head) - 7637 054 000 / 010 004  
  Swarovski Bears on a See Saw - 52540  
  Swarovski Beauty - 1510937  
  Swarovski Beauty and the Beast, LE - 9500 000 096 / 5 232 184  
  Swarovski Beauty Case - 9448 000 001 / 210 819  
  Swarovski Beaver - 50/9G / 52509  
  Swarovski Beaver, Lying Baby - 7616 000 003 / 164 639  
  Swarovski Beaver, Mother - 7616 000 001 / 164 637  
  Swarovski Beaver, Sitting Baby - 7616 000 002 / 164 638  
  Swarovski Bebotto - 9601 020 701 / 275 574  
  Swarovski Bee - 50/5G / 52505  
  Swarovski Bee, Gold (US & Canada only) - 7553 100 000  
  Swarovski Bee, Rhodium (US only) - 7553 200 000  
  Swarovski Bee-eaters - 9100 000 189 / 1 048 013  
  Swarovski Bee-eaters, Peridot - 9600 000 123 / 957 128  
  Swarovski Beer Mug - 9460 000 022 / 173 369  
  Swarovski Beetle Bottle Opener, Gold Var 1 - 7505 076 001 G / 011 840  
  Swarovski Beetle Bottle Opener, Gold Var 2 - 7505 076 001 G / 011 840  
  Swarovski Beetle Bottle Opener, Rhodium Var 1 - 7505 076 002 R / 011 840  
  Swarovski Beetle Bottle Opener, Rhodium Var 2 - 7505 076 002 R / 011 840  
  Swarovski Bell Ornament Star, Large - 9400 001 029 / 5 545 451  
  Swarovski Bell Ornament Star, Small - 9400 001 030 / 5 545 500  
  Swarovski Bell, Bridal Bouquet, Gold - 72715  
  Swarovski Bell, Bridal Bouquet, Gold, Large - 72715L  
  Swarovski Bell, Bridal Bouquet, Silver - 72716  
  Swarovski Bell, Bridal Bouquet, Silver, Large - 72716L  
  Swarovski Bell, Double Heart, Gold - 72707  
  Swarovski Bell, Double Heart, Gold, Large - 72707L  
  Swarovski Bell, Double Heart, Silver - 72708  
  Swarovski Bell, Double Heart, Silver, Large - 72708L  
  Swarovski Bell, Flowers, Gold - 72719G  
  Swarovski Bell, Flowers, Silver - 72719S  
  Swarovski Bell, French Provincial, Gold - 72717  
  Swarovski Bell, French Provincial, Gold, Large - 72717L  
  Swarovski Bell, French Provincial, Silver - 72718  
  Swarovski Bell, French Provincial, Silver, Large - 72718L  
  Swarovski Bell, Holly Wreath, Gold - 72713  
  Swarovski Bell, Holly Wreath, Gold, Large - 72713L  
  Swarovski Bell, Holly Wreath, Silver - 72714  
  Swarovski Bell, Holly Wreath, Silver, Large - 72714L  
  Swarovski Bell, Pineapple, Gold - 72705  
  Swarovski Bell, Pineapple, Gold, Large - 72705L  
  Swarovski Bell, Pineapple, Silver - 72706  
  Swarovski Bell, Pineapple, Silver, Large - 72706L  
  Swarovski Bell, Single Heart, Gold - 72703  
  Swarovski Bell, Single Heart, Gold, Large - 72703L  
  Swarovski Bell, Single Heart, Silver - 72704  
  Swarovski Bell, Single Heart, Silver, Large - 72704L  
  Swarovski Bell, Solaris Table - 7467 000 001 / 235 526  
  Swarovski Bell, Sphere, Gold - 72701  
  Swarovski Bell, Sphere, Gold, Large - 72701L  
  Swarovski Bell, Sphere, Silver - 72702  
  Swarovski Bell, Sphere, Silver, Large - 72702L  
  Swarovski Bell, Swans, Gold - 72709  
  Swarovski Bell, Swans, Gold, Large - 72709L  
  Swarovski Bell, Swans, Silver - 72710  
  Swarovski Bell, Swans, Silver, Large - 72710L  
  Swarovski Bell, Teardrop, Gold - 72711  
  Swarovski Bell, Teardrop, Gold, Large - 72711L  
  Swarovski Bell, Teardrop, Silver - 72712  
  Swarovski Bell, Teardrop, Silver, Large - 72712L  
  Swarovski Bella (Rabbit) - 9100 000 183 / 1 039 867  
  Swarovski Belle inspired Shoe Ornament - 9100 000 799 / 5 384 696  
  Swarovski Belle Mo (Cow) - 9100 000 188 / 1 041 285  
  Swarovski Belle, LE 2017 - 9100 000 649 / 5 248 590  
  Swarovski Bells - 9443 000 003 / 203 079  
  Swarovski Bells - 9460 000 071 / 199 478  
  Swarovski Bells - 9460 000 132 / 626 792  
  Swarovski Belt Buckle - BSC200407  
  Swarovski Belt Buckle - BSC200408  
  Swarovski Belyaka - 9602 021 201 / 277 814 / 276 843  
  Swarovski Belyaka, Black Diamond - 9601 021 201 / 275 579  
  Swarovski Benny, (Bunny) - 9100 000 304 / 1 072 348  
  Swarovski Benua, Blue Zircon - 9602 020 501 / 276 839  
  Swarovski Benua, Dark Sapphire - 9601 020 501 / 284 066 / 275 572  
  Swarovski Bernie the Saint Bernard (Puppy) - 9400 000 651 / 5 213 704  
  Swarovski Bert & Bertha (squirrels) - 9400 000 725 / 5 282 357  
  Swarovski Betty the Bunny - 9460 200 025 / 680 833  
  Swarovski Bicycle - 9460 000 107 / 265 818  
  Swarovski Big Ben Tower - 9400 000 895 / 5 428 033  
  Swarovski Big Fish Charm - 9400 130 012 / 288 981  
  Swarovski Big Horn Sheep - 69304  
  Swarovski Big T Dinosaur (Tyrannosaurus Rex) - 9400 000 397 / 1 143 457 / 5 155 750P  
  Swarovski Binoculars - 887647TOSCA  
  Swarovski Binoculars - 9460 000 099 / 243 445  
  Swarovski Bird Bath - 7460 108 000 / 010 029  
  Swarovski Birds' Nest - 7470 050 000 / 013 842  
  Swarovski Birthday Angel, July - 9400 000 462 / 5 041 819  
  Swarovski Birthday Angel, June exclusive - 9400 000 462 / 5 041 818  
  Swarovski Birthday Cake - 52766  
  Swarovski Birthday Cake - 9460 000 059 / 191 602  
  Swarovski Birthday Princess Mini Mo, LE - 9400 000 974 / 5 492 747  
  Swarovski Birthday Princess Mo, Large, LE - 9400 000 975 / 5 492 749  
  Swarovski Birthday Princess Mo, LE - 9400 000 976 / 5 492 750  
  Swarovski Birthday Princess Mo, Medium LE - 9400 000 973 / 5 492 746  
  Swarovski Birthstone Angel, Exclusive, April - 9400 000 462 / 5 004 437  
  Swarovski Birthstone Angel, Exclusive, August - 9400 000 462 / 5 041 820  
  Swarovski Birthstone Angel, Exclusive, December - 9400 000 462 / 5 041 825  
  Swarovski Birthstone Angel, Exclusive, February - 9400 000 462 / 5 041 815  
  Swarovski Birthstone Angel, Exclusive, January - 9400 000 462 / 5 041 814  
  Swarovski Birthstone Angel, Exclusive, July - 9400 000 462 / 5 041 819  
  Swarovski Birthstone Angel, Exclusive, June - 9400 000 462 / 5 041 818  
  Swarovski Birthstone Angel, Exclusive, March - 9400 000 462 / 5 041 816  
  Swarovski Birthstone Angel, Exclusive, May - 9400 000 462 / 5 041 817  
  Swarovski Birthstone Angel, Exclusive, November - 9400 000 462 / 5 041 824  
  Swarovski Birthstone Angel, Exclusive, October - 9400 000 462 / 5 041 823  
  Swarovski Birthstone Angel, Exclusive, September - 9400 000 462 / 5 041 821  
  Swarovski Bitters Bottle and Glasses - BSC211003  
  Swarovski Black Bull Paperweight - M7869 / 860 331  
  Swarovski Black Bull, Limited Edition - 7607 000 006 / 660 034  
  Swarovski Black Stallion, LDE 2014 - 9100 000 460 / 5 004 734  
  Swarovski Blossom Box - 9600 000 082 / 898 255  
  Swarovski Blossom Picture Frame - 9600 000 083 / 898 256  
  Swarovski Blossom Vase - 9600 000 084 / 898 257  
  Swarovski Blossoming Rose - 9100 000 650 / 5 248 878  
  Swarovski Blossoming Rose, Red - 9100 000 853 / 5 428 561  
  Swarovski Blowfish - 9100 000 716 / 5 282 028  
  Swarovski Blowfish, Large - 7644 041 000 / 010 013  
  Swarovski Blowfish, Mini - 7644 020 000 / 7668 020 000 / 013 960  
  Swarovski Blowfish, Small - 7644 030 000 / 012 724  
  Swarovski Blue Chickadees Bird Couple (Blue Tits) - 9100 000 450 / 5 004 727  
  Swarovski Blue Dart Brooch - 982 415  
  Swarovski Blue Jay - 9100 000 894 / 5 470 647  
  Swarovski Blue Parakeet Paco, Bird - 9100 0010 052 / 5 574 519  
  Swarovski Blue Parrots - 9100 000 595 / 5 136 775  
  Swarovski Blue Tang Fish - 9100 000 066 / 886 180  
  Swarovski Blue Tang Fish - 9100 000 067 / 883 822  
  Swarovski Blush Brush Prototype - SCBBNR1  
  Swarovski BMW Sculpture - BMW2002  
  Swarovski Bo Bear - Blues Bo - 9400 000 421 / 1 186 626  
  Swarovski Bo Bear - Fire and Ice - 9400 000 448 / 5 004 496  
  Swarovski Bo Bear - Heavy Metal - 9400 000 370 / 1 143 383  
  Swarovski Bo Bear - Hip Hop Bo - 9400 000 423 / 1 186 631  
  Swarovski Bo Bear - Naughty But Nice - 9400 000 369 / 1 143 382  
  Swarovski Bo Bear - So Brilliant - 9400 000 383 / 1 143 378  
  Swarovski Bo Bear - So Sweet - 9400 000 379 / 1 140 001  
  Swarovski Bo Bear - Super Bo - 9400 000 439 / 5 003 378  
  Swarovski Boali, Antique Green - 9601 020 801 / 275 575  
  Swarovski Boali, Blue Zircon - 9602 020 801 / 277 810 / 276 836  
  Swarovski Bobby and Pierre (Mice) - 9400 000 483 / 5 004 630  
  Swarovski Bokali - 9602 021 301 / 276 844  
  Swarovski Bonriki, Topaz - 9601 021 001 / 275 577  
  Swarovski Bonriki, Topaz - 9602 021 001 / 277 812 / 276 842  
  Swarovski Bonsai - 9400 000 096 / 869 964  
  Swarovski Bookends 'Buchstutzen' - 9280 000 007 / 168 342  
  Swarovski Bookends - 72819  
  Swarovski Bookmark - 72811  
  Swarovski Boot - 9443 000 002 / 203 078  
  Swarovski Bottle Stopper 'Sapphire' - 9280 000 052 / 278 612  
  Swarovski Bottle Stopper 'Siam' - 9280 000 052 / 276 791  
  Swarovski Bottle Stopper 'Topaz' - 9280 000 052 / 276 790  
  Swarovski Bottle Stopper - 5 419 745  
  Swarovski Bottle Stopper - 5 419 745B  
  Swarovski Bottle Stopper, Crystalline - 9600 000 135 / 1 016 267  
  Swarovski Bouquet - 9460 000 072 / 199 479  
  Swarovski Bouquet - 9460 000 133 / 626 847  
  Swarovski Bowl 'Apollo' - 9280 000 030 / 206 212  
  Swarovski Bowl 'Boite Meli-Melo' - 9280 000 018 / 168 008  
  Swarovski Bowl 'Colorado' - 9280 000 011 / 168 082  
  Swarovski Bowl, 'Grande Contenitore' - 9280 000 020 / 167 997  
  Swarovski Bowl, 'Wa' - 9280 000 033 / 215 555  
  Swarovski Bowl, Caviar 'Euclid' - 9280 000 003 / 168 001  
  Swarovski Bowl, Jewels - 9280 000 097 / 660 752  
  Swarovski Bowl, Out of Africa - 9280 000 109 / 683 528  
  Swarovski Bowls, Jewels - 9600 000 019 / 697 158  
  Swarovski Box, 'Astro' - 9280 000 032 / 210 793  
  Swarovski Box, 'Scatola Piccola Con Tappo' - 9280 000 002 / 167 998  
  Swarovski Box, 'Shiva Dose' - 9280 000 022 / 170 301  
  Swarovski Box, Black 'Op Art' - 9280 000 059 / 607 731  
  Swarovski Box, Blue 'Op Art' - 9280 000 059 / 607 729  
  Swarovski Box, Green 'Op Art' - 9280 000 059 / 607 730  
  Swarovski Box, Jewel 'Schmuckdose' - 9280 000 010 / 168 005  
  Swarovski Box, Magic - 9280 000 107 / 681 179  
  Swarovski Box, Mystery - 9280 000 108 / 681 181  
  Swarovski Box, White 'Op Art' - 9280 000 059 / 607 728  
  Swarovski Boy Fishing - 52751  
  Swarovski Boy Ice Skating - 52760  
  Swarovski Boy in Sandbox - 52759  
  Swarovski Brave Heart Pin - 1511277  
  Swarovski Brett Dinosaur (Brontosaurus) - 9400 000 393 / 1 143 449  
  Swarovski Brilliant Cross - 5 374 473 / 5 374 473  
  Swarovski Brilliant Heart - 9400 000 536 / 5 063 339  
  Swarovski Brooch ' Power of Love' - 1 046 860  
  Swarovski Brooch, Harmony - 1508837  
  Swarovski Brooch, Small Blue - SCBNR102  
  Swarovski Brooch, Small Clear - SCBNR106  
  Swarovski Brooch, Small Red - SCBNR104  
  Swarovski Brooch, Small Yellow - SCBNR105  
  Swarovski Brown - Line Friends - 9100 000 928 / 5 492 743  
  Swarovski Bruno the French Bulldog (Puppy) - 9400 000 652 / 5 213 639  
  Swarovski Brushes - BSC226  
  Swarovski BSC20016 - BSC20016  
  Swarovski Bubble Mo, Limited Edition (Cow) - 9100 000 370 / 1 121 763  
  Swarovski Buddha - 9100 000 530 / 5 064 252  
  Swarovski Buddha - 9100 000 545 / 5 099 353  
  Swarovski Buddha - 9992NR000002  
  Swarovski Budgies (Jonquil and Lavender) - 9100 000 448 / 5 004 725  
  Swarovski Budgies - 7621 000 012 / 680 627  
  Swarovski Buffalo, The - 7685 000 003 / 624 598  
  Swarovski Bugs Bunny - 9100 000 886 / 5 470 344  
  Swarovski Bugs Bunny, LE - 9100 000 963 / 5 520 825  
  Swarovski Bull - 9100 000 767 / 5 365 721  
  Swarovski Bull - 9100 000 977 / 5 529 962  
  Swarovski Bull - 9600 000 142 / 1 035 340  
  Swarovski Bull Paperweight (English Disc) - 9409 060 002 - M7620 / 694 624  
  Swarovski Bull Paperweight (Spanish Disc) - 691 400  
  Swarovski Bull, Black - 9600 000 278 / 5 079 250  
  Swarovski Bull, Limited Edition - 7607 000 006 / 628 483  
  Swarovski Bumble Bee & LadyBird Mos, LE (Cows) - 9400 000 607 / 5 136 457  
  Swarovski Bumblebee - 7615 000 002 / 166 185  
  Swarovski Bumblebee on Flower 2017 Event Piece - 9100 000 659 / 5 244 639  
  Swarovski Bunny Rabbit - 7678 000 001 / 208 326  
  Swarovski Burj Al Arab - 9500 000 021 / 862 088  
  Swarovski Burj Al Arab - 9500 000 021 / 958 751  
  Swarovski Business Card Holder - BSC2008001  
  Swarovski Butterflies, Small Blue - 9100 000 124 / 955 429  
  Swarovski Butterflies, Small Red - 9100 000 123 / 955 428  
  Swarovski Butterfly (Crystal Scent) - 7853 903 069  
  Swarovski Butterfly - 50/17G / 52517  
  Swarovski Butterfly Bowl - 5 005 171  
  Swarovski Butterfly Bracelet - 1 178 077  
  Swarovski Butterfly Brooch - DN19106077SI  
  Swarovski Butterfly Fish - 7644 000 015 / 670 819  
  Swarovski Butterfly Fish - 7644 077 000 / 162 888  
  Swarovski Butterfly Fish, Longnose - 7466 000 011 / 666 567  
  Swarovski Butterfly Magnet, Large - 9400 001 134 / 5 572 154  
  Swarovski Butterfly Magnet, Small - 9400 001 133 / 5 572 153  
  Swarovski Butterfly Mask - 1600317  
  Swarovski Butterfly on a Leaf - 7615 000 003 / 182 920  
  Swarovski Butterfly on Flower - 9100 000 027 / 840 190  
  Swarovski Butterfly on Flower - 9100 000 789 / 5 374 943  
  Swarovski Butterfly on Flowers - 9100 000 609 / 5 136 833  
  Swarovski Butterfly on Leaf - 9100 000 652 / 5 241 497  
  Swarovski Butterfly on Leaves - 9100 000 610 / 5 136 834  
  Swarovski Butterfly Ornament - 9100 001 036 / 5 557 847  
  Swarovski Butterfly Ornament - 9400 000 117 / 899 377  
  Swarovski Butterfly Ornament - 9400 000 295 / 1 055 822  
  Swarovski Butterfly Picture Frame - 9400 000 121 / 888 452  
  Swarovski Butterfly Tack Pin - 5 015 062  
  Swarovski Butterfly Tea Light - 9400 000 120 / 888 451  
  Swarovski Butterfly Vase - 69903  
  Swarovski Butterfly, Amethyst - 9100 000 424 / 1 183 941  
  Swarovski Butterfly, Aurora Borealis - 9100 000 026 / 953 056  
  Swarovski Butterfly, Bejeweled - 9400 000 255 / 1 043 026  
  Swarovski Butterfly, Bejeweled, Violet - 9400 000 362 / 1 132 908  
  Swarovski Butterfly, Crystal - 9100 000 026 / 840 429  
  Swarovski Butterfly, Crystal - 9100 000 423 / 1 183 940  
  Swarovski Butterfly, Crystal, Aurore Boreale - 9100 000 476 / 5 031 512  
  Swarovski Butterfly, Gold (US & Canada only) - 7551 100 000  
  Swarovski Butterfly, Jonquil - 9100 000 026 / 855 690  
  Swarovski Butterfly, Light Amethyst - 9100 000 026 / 855 739  
  Swarovski Butterfly, Light Azore - 9100 000 026 / 855 762  
  Swarovski Butterfly, Light Peridot - 9100 000 026 / 855 773  
  Swarovski Butterfly, Mini Var 1 (Black Tips on Rhodium Antenna; US only) - 7671 030 000  
  Swarovski Butterfly, Mini Var 1 (mask nose) - 7667 035 000 / 012 774  
  Swarovski Butterfly, Mini Var 2 (Crystal Tips on Gold Antenna; US only) - 7671 030 000  
  Swarovski Butterfly, Mini Var 2 (metal dot nose) - 7667 035 000 / 012 774  
  Swarovski Butterfly, Provence Lavender - 9100 000 421 / 1 182 454  
  Swarovski Butterfly, Rhodium (US only) - 7551 200 000  
  Swarovski Butterfly, Rosaline - 9100 000 422 / 1 182 461  
  Swarovski Butterfly, Rosaline, large - 9100 000 475 / 5 031 520  
  Swarovski Butterfly, Satin - 9100 000 026 / 952 727  
  Swarovski Butterfly, SCS Event - 9100 000 400 / 1 142 829  
  Swarovski Butterfly, Silvershade - 9100 000 026 / 953 051  
  Swarovski Butterfly, Sparkling - 7615 000 003 / 1 113 559  
  Swarovski Butterfly, Var 1 (Black Tips on Rhodium Antenna) - 7639 055 000  
  Swarovski Butterfly, Var 2 (Crystal Tips on Gold Antenna w/ Tiny Nose) - 7639 055 000  
  Swarovski Butterfly, Var 3 (Crystal Tips on Gold Antenna w/ Large Nose) - 7639 055 000 / 010 002  
  Swarovski Butterfly, Violet - 9100 000 026 / 855 803  
  Swarovski Butterflyfish, Light Siam - 9600 000 141 / 1 040 347  
  Swarovski Buzz Lightyear - 9100 000 847 / 5 428 551  
  Swarovski Cactus (1988 SCS renewal) - 014 699 / SCMR88  
  Swarovski Cactus - 9460 000 075 / 853 406 / 1 003 765  
  Swarovski Cactus Flacon - 9448 000 010 / 235 911  
  Swarovski Cactus, Blue Zircon - 9460 000 088 / 235 904  
  Swarovski Cactus, Light Topaz - 9460 000 089 / 235 905  
  Swarovski Cactus, Rosaline - 9460 000 087 / 235 727  
  Swarovski Cadence Table Clock - 9620 000 005 / 287 104  
  Swarovski Calabar - 9602 030 101 / 626 207  
  Swarovski Calf - 9100 000 089 / 905 776  
  Swarovski Calgary Olympics 1988 Paperweight - BSC201000007  
  Swarovski Calimera - 9602 030 201 / 626 208  
  Swarovski Calla Lilies - 9400 000 087 / 855 900  
  Swarovski Calla Lilies - 9460 000 174 / 675 654  
  Swarovski Calla Lily (Mini) Brooch - 9446 960 401 / 199 428  
  Swarovski Camaret - 9601 030 601 / 626 205  
  Swarovski Camel - 7603 000 004 / 247 683  
  Swarovski Camera - 9460 000 074 / 208 882  
  Swarovski Camera - 9460 000 152 / 626 871  
  Swarovski Camille (Cat) - 9100 000 143 / 995 006  
  Swarovski Candeliere (Candleholder by Mendini) - 9980 000 002 / 155 456  
  Swarovski Candeliere (Candleholder by Ricci) - 9980 000 004 / 155 458  
  Swarovski Candeliere (Candleholder) - 9980 000 011 / 167 009  
  Swarovski Candle - 92120  
  Swarovski Candleholder 'Aladdin' - 9280 000 045 / 255 682  
  Swarovski Candleholder 'Ren' - 9280 000 034 / 215 556  
  Swarovski Candleholder 'Saturn' - 9280 000 029 / 206 211  
  Swarovski Candleholder 'Stalactite' - 9280 000 025 / 182 485  
  Swarovski Candleholder 'Trio' - 9280 000 047 / 270 218  
  Swarovski Candleholder 'Uranus' - 9280 000 012 / 168 004  
  Swarovski Candleholder 'Ying-Yang' - 9280 000 036 / 226 820  
  Swarovski Candleholder - BSC2003021  
  Swarovski Candleholder / Wall Vase, 'Dressed Up' - 9280 000 063 / 606 981  
  Swarovski Candleholder, 'Blue Zircon / Sapphire' - 9280 000 053 / 276 704  
  Swarovski Candleholder, 'Dressed Up' - 9280 000 062 / 606 980  
  Swarovski Candleholder, 'Siam / Fuchsia' - 9280 000 053 / 280 707  
  Swarovski Candleholder, 'Topaz / Olivine' - 9280 000 053 / 276 705  
  Swarovski Candleholder, Flower Birthday, Crystal - 9448 000 021 / 296 257  
  Swarovski Candleholder, Flower Birthday, Jonquil - 9448 000 021 / 296 260  
  Swarovski Candleholder, Flower Birthday, Light Sapphire - 9448 000 021 / 296 261  
  Swarovski Candleholder, Flower Birthday, Peridot - 9448 000 021 / 296 259  
  Swarovski Candleholder, Flower Birthday, Rosaline - 9448 000 021 / 296 258  
  Swarovski Candy Cane - 92114  
  Swarovski Candy Cane - 9443 000 008 / 209 451  
  Swarovski Candy Cane Heart Ornament - 9400 000 863 / 5 403 314  
  Swarovski Candy Cane Ornament - 5 420 322  
  Swarovski Candy Cane Ornament - 9400 000 691 / 5 223 610  
  Swarovski Cantil - 9601 030 201 / 626 201  
  Swarovski Cantillana - 9601 030 001 / 659 913  
  Swarovski Canvas Tote Bag - 5 018 513  
  Swarovski Caprice Pendant, Gold - SO40/00 6051  
  Swarovski Caprice Pendant, Rhodium - SO40/20 6050  
  Swarovski Car - 52739  
  Swarovski Car Key Chain - BSC2003015  
  Swarovski Card Holder 'Galeo' - 9280 000 043 / 255 680  
  Swarovski Card Holder 'Tim' - 9280 000 044 / 255 681  
  Swarovski Card Holder - 72813  
  Swarovski Card Holder Data Bug - 9462 000 001 / 292 881  
  Swarovski Card Holder, Visiting 'Port-Cartes Imago' - 9280 000 021 / 170 199  
  Swarovski Cardholder Teddy Bear / Suitcase - 9462 000 003 / 296 338  
  Swarovski Cardholders, Large, Gold, Set of 6 - 7403 030 000 G6  
  Swarovski Cardholders, Large, Rhodium, Set of 4 - 7403 030 000 R4 / 012 485  
  Swarovski Cardholders, Large, Rhodium, Set of 6 - 7403 030 000 R6  
  Swarovski Cardholders, Small, Gold, Set of 6 - 7403 020 000 G6 / 012 256  
  Swarovski Cardholders, Small, Rhodium, Set of 4 - 7403 020 000 R4 / 012 526  
  Swarovski Caring and Sharing Plaque - 002 804 / SCPCSNR1  
  Swarovski Carlos the Crocodile - 9400 000 040 / 835 306  
  Swarovski Caroler - 92108  
  Swarovski Carousel - Bermuda Blue - 7451 060 088 BB / 010 979  
  Swarovski Carousel - Crystal Cal - 7451 060 095CC / 011 834  
  Swarovski Carousel - Helio - 7451 060 000 HELIO / 011 047  
  Swarovski Carousel - Inn Green - 7451 060 090 IG / 011 260  
  Swarovski Carousel - Sahara - 7451 060 000 SAHARA / 011 254  
  Swarovski Carousel - Seal - 7451 060 000 SEAL  
  Swarovski Carousel - Tabac - 7451 060 000 TABAC  
  Swarovski Carousel - Vitrail Light - 7451 060 000 VL / 012 794  
  Swarovski Carousel - Vitrail Medium - 7451 060 087 VM / 011 028  
  Swarovski Carousel - Volcano - 7451 060 000 VOLCANO / 011 010  
  Swarovski Carp, Baby - 7644 000 003 / 211 743  
  Swarovski Carriage - 9461 000 002 / 220 496  
  Swarovski Caspar - Nativity Scene - 9400 000 853 / 5 393 840  
  Swarovski Castle - 9461 000 010 / 243 449  
  Swarovski Cat - 69405  
  Swarovski Cat and Bat - 1295606  
  Swarovski Cat Mother - 9100 000 889 / 5 465 836  
  Swarovski Cat on Barrel - 94500152Z  
  Swarovski Cat Pendant - 9450 000 005 / 191 611  
  Swarovski Cat with Mouse - 52536  
  Swarovski Cat with Santa's Hat - 9400 000 499 / 5 060 448  
  Swarovski Cat, Large Var 1 (Very floppy tail) - 7634 070 000 / 010 023  
  Swarovski Cat, Large Var 2 (Flexible Tail) - 7634 070 000 / 010 023  
  Swarovski Cat, Large Var 3 (Stiff Tail) - 7634 070 000 / 010 023  
  Swarovski Cat, Medium Var 1 (US & Canada only) - 7634NR52 / 7634 052 000  
  Swarovski Cat, Medium Var 2 (US & Canada only) - 7634NR52 / 7634 052 000  
  Swarovski Cat, Mini Var 1 (US) - 7659 031 000 / 010 011  
  Swarovski Cat, Mini Var 2 (Euro) - 7659 031 000 / 010 011  
  Swarovski Cat, Mother - 9100 000 051 / 861 914  
  Swarovski Cat, Mother - 9100 000 432 / 1 193 526  
  Swarovski Cat, Short - 52537  
  Swarovski Cat, Sitting - 7634 046 000 / 160 799  
  Swarovski Cat, Tall - 50/15G / 52515  
  Swarovski Cat, The - 7685 000 002 / 289 478  
  Swarovski Caterpillar - 50/10G / 52510  
  Swarovski Cathedral - 7474 000 021 / 157 858  
  Swarovski Cathedral - 9461 000 009 / 243 448  
  Swarovski Catumbela - 9601 030 801 / 656 974  
  Swarovski Celaya - 928 356  
  Swarovski Celaya - 9602 030 601 / 659 349  
  Swarovski Celebration Kris Bear - 7637 000 005 / 238 168  
  Swarovski Centaur - 9400 000 884 / 5 428 002  
  Swarovski Centenary Binoculars - BSC107  
  Swarovski Centenary Bottle - BSC4001  
  Swarovski Centenary Swan Brooch - 003-0004418  
  Swarovski Centenary Swan Brooch, Jeweler's Collection - 49349 26018  
  Swarovski Centrotavola (Centerpiece by Mendini) - 9980 000 001 / 155 455  
  Swarovski Centrotavola (Centerpiece) - 9980 000 005 / 155 459  
  Swarovski Centrotavola - 9980 000 010 / 205 371  
  Swarovski Centrotavola Trofeo (Trophy by Mendini) - 9980 000 014 / 179 067  
  Swarovski Chain Magnifier, Gold Trim - 7800 026 001  
  Swarovski Chain Magnifier, Rhodium Trim - 7800 026 002  
  Swarovski Chameleon - 7694 000 001 / 291 134  
  Swarovski Champagne Bucket - 9460 000 036 / 181 720  
  Swarovski Champagne Cork Key Ring - 9400 128 001 / 220 038  
  Swarovski Charming Daisy, Happy Duck - 9400 000 599 / 5 136 373  
  Swarovski Charming Mo, Limited Edition (Cow) - 9100 000 331 / 1 089 201  
  Swarovski Chaton (1990 SCS Renewal) - SCMR90  
  Swarovski Chaton Crystal paperweight - SCDPNR28  
  Swarovski Chaton Crystal paperweight - SCDPNR29  
  Swarovski Chaton Key Ring - Sunset - 9400 117 012 096  
  Swarovski Chaton Paperweight - 7433 000 001 / 238 167  
  Swarovski Chaton Paperweight, Giant - 7433 180 000 / 158 924  
  Swarovski Chaton Paperweight, Large - 7433 080 000 / 013 702  
  Swarovski Chaton Paperweight, Small - 7433 050 000 / 013 659  
  Swarovski Cheerful Zoe (Duck) - 9400 000 257 / 1 041 291  
  Swarovski Cheetah Var 1 (Tail on Shelf) - 7610 000 001 / 183 225  
  Swarovski Cheetah Var 2 (Tail Up) - 7610 000 001 / 183 225  
  Swarovski Cherries Brooch (Mini) - 9446 000 401 / 210 944  
  Swarovski Cherry Blossom Magnet, Large - 9400 001 143 / 5 580 026  
  Swarovski Cherry Blossom Magnet, Small - 9400 001 144 / 5 580 027  
  Swarovski Cherry Blossom Ornament - 9400 001 096 / 5 557 804  
  Swarovski Cherry Blossom Scent Diffuser - 9400 001 101 / 5 557 809  
  Swarovski Cherry Blossom, Flower - 9400 001 090 / 5 557 797  
  Swarovski Cheshire Cat - 9100 000 561 / 5 135 885  
  Swarovski Chess Board, Glass - 7550 345 006  
  Swarovski Chess Men - 7469 100 000  
  Swarovski Chess Set - 5 353 072  
  Swarovski Chess Set, Glass - 7550 432 032G / 155 753  
  Swarovski Chess Set, Wooden - 7550 432 032  
  Swarovski Chess, Glass, Carrying Case - 7700 255 032  
  Swarovski Chick - 9430/103 / 52603  
  Swarovski Chick, Large - 50/16G / 52516  
  Swarovski Chicken, Mini - 7651 020 000 / 010 030  
  Swarovski Chickens, Baby (Set of 3) - 9100 000 383 / 1 142 808  
  Swarovski Chickens, Mini (Set of 3) - 7676 020 003 / 014 824  
  Swarovski Children Sledding - 52765  
  Swarovski Children Tugging on Rope - 52764  
  Swarovski Children Under Umbrella - 52762  
  Swarovski Chimpanzee - 7618 000 001 / 221 625  
  Swarovski Chimpanzee Mother with Baby - 9100 000 521 / 5 063 689  
  Swarovski Chinese Junk - 9461 000 015 / 272 708  
  Swarovski Chinese Paperweights - BSC 2002  
  Swarovski Chinese Zodiac - Dragon - 9100 000 738 / 5 031 557  
  Swarovski Chinese Zodiac - Monkey - 9100 000 739 / 5 301 558  
  Swarovski Chinese Zodiac - Rat - 9100 000 737 / 5 301 556  
  Swarovski Chinese Zodiac Dog - 9100 000 134 / 996 419  
  Swarovski Chinese Zodiac Dog - 9100 000 718 / 5 285 008  
  Swarovski Chinese Zodiac Dog, Large, LE - 9100 000 702 / 5 269 296  
  Swarovski Chinese Zodiac Dragon - 9100 000 297 / 1 075 151  
  Swarovski Chinese Zodiac Dragon - 9100 000 510 / 5 063 125  
  Swarovski Chinese Zodiac Dragon, Large - 9100 000 296 / 1 083 710  
  Swarovski Chinese Zodiac Dragon, Large - 9100 000 511 / 5 063 126  
  Swarovski Chinese Zodiac Horse - 9100 000 133 / 995 744  
  Swarovski Chinese Zodiac Horse - 9100 000 715 / 5 287 172  
  Swarovski Chinese Zodiac Horse, Large - 9100 000 267 / 1 055 509  
  Swarovski Chinese Zodiac Horse, LE - 9100 000 411 / 1 152 872  
  Swarovski Chinese Zodiac Monkey - 9100 000 308 / 1 080 230  
  Swarovski Chinese Zodiac Monkey - 9100 000 547 / 5 117 951  
  Swarovski Chinese Zodiac Ox - 9100 000 375 / 1 121 179  
  Swarovski Chinese Zodiac Pig - 9100 000 194 / 1 047 431  
  Swarovski Chinese Zodiac Pig - 9100 000 600 / 5 136 814  
  Swarovski Chinese Zodiac Rabbit - 9100 000 190 / 1 046 179  
  Swarovski Chinese Zodiac Rabbit - 9100 000 602 / 5 136 823  
  Swarovski Chinese Zodiac Rat - 9100 000 295 / 1 078 741  
  Swarovski Chinese Zodiac Rat - 9100 000 601 / 5 136 822  
  Swarovski Chinese Zodiac Rat, LE - 9100 000 878 / 5 467 401  
  Swarovski Chinese Zodiac Rooster - 9100 000 357 / 1 112 352  
  Swarovski Chinese Zodiac Rooster, Gold Tone - 9100 000 637 / 5 213 550  
  Swarovski Chinese Zodiac Sheep - 9100 000 956 / 5 136 781  
  Swarovski Chinese Zodiac Sheep, LE 2015 - 9100 000 531 / 5 068 098  
  Swarovski Chinese Zodiac Snake - 9100 000 353 / 1 109 237  
  Swarovski Chinese Zodiac Tiger - 9100 000 135 / 1 002 980  
  Swarovski Chinese Zodiac Tiger - 9100 000 725 / 5 301 332  
  Swarovski Chinese Zodiac Tiger, Large - 9100 000 268 / 1 055 510  
  Swarovski Chinese Zodiac, Goat - 9100 000 805 / 5 392 284  
  Swarovski Chinese Zodiac, Pig - 9100 000 790 / 5 371 640  
  Swarovski Chinese Zodiac, Pig, LE - 9100 000 787 / 5 374 838  
  Swarovski Chinese Zodiac, Rabbit - 9100 000 788 / 5 374 951  
  Swarovski Chinese Zodiac, Rat, LE 2020 - 9100 000 878 / 5 467 401  
  Swarovski Ching Ching (Limited Edition) Panda - 7710 004 100 / 943 052  
  Swarovski Chip 'n' Dale - 9100 000 755 / 5 302 334  
  Swarovski Chipili - 9601 030 901 / 656 653  
  Swarovski Chira - 9601 030 501 / 626 204  
  Swarovski Chit and Chat (Giraffes) - 9400 000 485 / 5 004 632  
  Swarovski Chitchat (Giraffe) - 9100 000 071 / 887 724 / 976 525  
  Swarovski Chop Stick Holders, 'Dressed Up' - 9280 000 066 / 606 984  
  Swarovski Christmas Angel - 9442 000 002 / 601 491  
  Swarovski Christmas Ball Ornament - 9400 000 910 / 5 453 636  
  Swarovski Christmas Ball Ornament 2017 - 9400 000 702 / 5 241 591  
  Swarovski Christmas Ball ornament Set, 2017 - 9400 000 722 / 5 268 012  
  Swarovski Christmas Ball Ornament, 2020, AE - 9400 000 911 / 5 453 639  
  Swarovski Christmas Ball Ornament, AE 2018 - 9400 000 832 / 5 377 678  
  Swarovski Christmas Ball Ornament, small - 9400 000 936 / 5 464 884  
  Swarovski Christmas Ball Ornament, Small 2015 - 9400 000 578 / 5 135 841  
  Swarovski Christmas Ball Set, LE 2015 - 9400 000 601 / 5 136 414  
  Swarovski Christmas Ball Set, LE 2016 - 9600 000 676 / 5 223 282  
  Swarovski Christmas Ball, LE - 9400 000 458 / 5 004 498  
  Swarovski Christmas Ball, LE 2015 - 9400 000 574 / 5 135 821  
  Swarovski Christmas Ball, Ornament LE 2016 - 9400 000 663 / 5 221 221  
  Swarovski Christmas Bear - BSC2003012  
  Swarovski Christmas Bell - 92118  
  Swarovski Christmas Bell - 9442 000 003 / 601 492  
  Swarovski Christmas Bell ornament 2017 - 9400 000 703 / 5 241 593  
  Swarovski Christmas Bell Ornament Set 2017 - 9400 000 722 / 5 268 013  
  Swarovski Christmas Bell Ornament, Heart - 9400 000 934 / 5 464 881  
  Swarovski Christmas Bell Ornament, small - 9400 000 935 / 5 464 882  
  Swarovski Christmas Bell Set, LE 2016 - 9400 000 679 / 5 223 283  
  Swarovski Christmas Bell, 2019, LE - 9400 000 989 / 5 514 833  
  Swarovski Christmas Bell, LE 2016, Large - 9400 000 665 / 5 221 235  
  Swarovski Christmas Bell, LE Small 2016 - 9400 000 677 / 5 223 276  
  Swarovski Christmas Bell, Milano 2016 LE - 5 293 155  
  Swarovski Christmas Bell, Torino 2016 LE - 5 293 161  
  Swarovski Christmas Comet - 9442 000 001 / 601 490  
  Swarovski Christmas Cookie Ornament - 9400 000 280 / 1 054 567 / 5 103 224P  
  Swarovski Christmas Crystals 1 - 9600 000 009 / 685 231  
  Swarovski Christmas Crystals 2 - 9600 000 010 / 685 232  
  Swarovski Christmas Hanging Star - 9442 000 010 / 601 499  
  Swarovski Christmas Kris Bear, A E 2008 - 9400 000 199 / 945 580  
  Swarovski Christmas Kris Bear, A E 2009 - 9400 000 242 / 1 006 048  
  Swarovski Christmas Kris Bear, A E 2010 - 9400 000 274 / 1 054 561  
  Swarovski Christmas Kris Bear, A E 2011 - 9400 000 315 / 1 091 815  
  Swarovski Christmas Kris Bear, A E 2012 - 9400 000 356 / 1 139 967  
  Swarovski Christmas Kris Bear, A E 2013 (Santa Kris Bear) - 9400 000 450 / 5 003 400  
  Swarovski Christmas Kris Bear, A E 2014 - 9400 000 516 / 5 058 935  
  Swarovski Christmas Memories Angel for 1996 - 9443 960 001 / 203 083  
  Swarovski Christmas Memories Angel for 1997 - 9443 970 001 / 211 085  
  Swarovski Christmas Memories Angel for 1998 - 9443 980 001 / 219 873  
  Swarovski Christmas Memories Angel for 1999 - 9443 990 001 / 235 896  
  Swarovski Christmas Mistletoe - 92115  
  Swarovski Christmas Mouse - TT/2 / 92102  
  Swarovski Christmas Ornament - 9400 000 846 / 5 398 390  
  Swarovski Christmas Ornament - 94004 / 94004 - BSC 211  
  Swarovski Christmas Ornament - BSC 699  
  Swarovski Christmas Ornament SCS Set 2014 - 9400 000 521 / 5 059 030  
  Swarovski Christmas Ornament Set - 9400 000 093 / 860 748  
  Swarovski Christmas Ornament set 2018 - 9400 000 824 / 5 357 983  
  Swarovski Christmas Ornament set LE 2017 - 5 383 991  
  Swarovski Christmas Ornament set, AE 2020 - 9400 000 949 / 5 489 234  
  Swarovski Christmas Ornament Set, LE 2015 - 5 185 349  
  Swarovski Christmas Ornament Set, LE 2015 - 9400 000 537 / 5 121 444  
  Swarovski Christmas Ornament Set, LE 2015 - 9400 000 644 / 5 190 245  
  Swarovski Christmas Ornament Set, LE 2015 - 5 201 039  
  Swarovski Christmas Ornament Set, LE Start - 9100 000 668 / 5 222 332  
  Swarovski Christmas Ornament Star, Gold - 9400 000 573 / 5 135 809  
  Swarovski Christmas Ornament, Bell, Crystal Golden Shadow - 9400 000 412 / 1 144 687  
  Swarovski Christmas Ornament, Golden Star - 9400 000 546 / 5 064 267  
  Swarovski Christmas Ornament, Light Siam Satin - 9400 000 410 / 1 144 685 / 5 155 701P  
  Swarovski Christmas Ornament, Peridot Silver Shade - 9400 000 411 / 1 144 686  
  Swarovski Christmas Ornament, Silver Star - 9400 000 544 / 5 064 261  
  Swarovski Christmas Ornament, Star, Silver - 9400 000 572 / 5 135 808  
  Swarovski Christmas Ornaments (3) - 9400 000 694 / 5 223 618  
  Swarovski Christmas Set 2015, LE - 9400 000 590 / 5 135 889  
  Swarovski Christmas Set 2017 - 9400 000 734 / 5 268 822  
  Swarovski Christmas Set 2019 - 9400 000 904 / 5 429 600  
  Swarovski Christmas Snowflake, LE - 9400 000 465 / 5 004 515  
  Swarovski Christmas Snowflake, LE 2013 - 9400 000 465 / 5 004 545  
  Swarovski Christmas Snowflake, Limited Edition 2012 - 9400 000 413 / 1 165 310  
  Swarovski Christmas Stag - 9400 000 354 / 1 133 076 / 5 155 699P  
  Swarovski Christmas Stag - 9400 000 844 / 5 403 311  
  Swarovski Christmas Star - 9400 000 977 / 5 494 687  
  Swarovski Christmas Star - 9442 000 004 / 601 493  
  Swarovski Christmas Star Tree Topper - 9400 000 545 / 5 064 262  
  Swarovski Christmas Tree - 7475 000 606 / 266 945  
  Swarovski Christmas Tree - 92117  
  Swarovski Christmas Tree - 9400 000 451 / 5 003 401  
  Swarovski Christmas Tree - 9400 000 749 / 5 286 388  
  Swarovski Christmas Tree - 9442 000 005 / 601 494  
  Swarovski Christmas Tree - 9442 000 011 / 604 190  
  Swarovski Christmas Tree - 9443 000 010 / 219 870  
  Swarovski Christmas Tree and Santa, Bell Jar - 9400 000 842 / 5 403 170  
  Swarovski Christmas Tree Display & Ornaments - 9400 000 547 / 5 064 271  
  Swarovski Christmas Tree Ornament - 9400 000 145 / 904 990 / P 5 069 546  
  Swarovski Christmas Tree Shining Star - 9400 000 371 / 1 139 998  
  Swarovski Christmas Tree Topper - 9400 000 751 / 5 301 303  
  Swarovski Christmas Tree Wagon - 9400 000 843 / 5 399 977  
  Swarovski Christmas Tree Wonderland - 673 239  
  Swarovski Christmas Tree, Gingerbread Man, Comet Ornament Set - 9400 000 324 / 1 096 022  
  Swarovski Christmas Tree, crystal - 9400 000 685 / 5 223 605  
  Swarovski Christmas Tree, Green - 9400 000 686 / 5 223 606  
  Swarovski Christmas Tree, Green - 9400 000 940 / 5 464 888  
  Swarovski Christmas Window Ornament - 9442 000 006 / 601 495  
  Swarovski Christmas Wreath Ornament - 9400 000 666 / 5 223 687  
  Swarovski Cigarette Holder - 7463 062 000 / 010 177  
  Swarovski Cigarette Holder, Brushed Rhodium Var 2 - 7503 050 000 BR  
  Swarovski Cigarette Holder, Polished Gold Var 3 - 7503 050 000 PG  
  Swarovski Cigarette Holder, Polished Rhodium Var 1 - 7503 050 000 PR / 011 054  
  Swarovski Cigarette Lighter, Brushed Rhodium Var 2 - 7500 050 000 BR  
  Swarovski Cigarette Lighter, Polished Gold Var 3 - 7500 050 000 PG  
  Swarovski Cigarette Lighter, Polished Rhodium Var 1 - 7500 050 000 PR / 011 009  
  Swarovski Cigarette Lighter, Var 1 (rounded top) - 7462 062 000 / 010 098  
  Swarovski Cigarette Lighter, Var 2 (Beveled top) - 7462 062 000 / 010 229  
  Swarovski Cinderella - 7550 000 008 / 255 108  
  Swarovski Cinderella Coach (signature series) - A513  
  Swarovski Cinderella LE 2015 - 9100 000 538 / 5 089 525  
  Swarovski Cinderella's Slipper - 9100 000 479 / 5 035 515  
  Swarovski Cinderella's Slipper LE 2015 (large) - 9400 000 622 / 5 179 692  
  Swarovski Cinderella's Slipper Ornament - 9100 000 703 / 5 270 155  
  Swarovski Cinta Box - 1137207B  
  Swarovski Cinta Certificate - 1137207C  
  Swarovski Cinta Elephant - 9100 000 392 / 1 137 207  
  Swarovski Cinta, Elephant Paperweight - 9100 000 478 MD0707 / 5 011 121  
  Swarovski Cinta, Elephant Paperweight - 91100 000 477 MD070 / 5 011 120  
  Swarovski City Gates - 7474 000 023 / 162 884  
  Swarovski City Tower - 7474 000 022 / 162 883  
  Swarovski Classic Bells, Gold Trim - 9443 000 018 / 659 336  
  Swarovski Classic Bells, Silver Trim - 9443 000 019 / 659 337  
  Swarovski Classic Santa Claus, Gold Trim - 9443 000 020 / 665 031  
  Swarovski Classic Santa Claus, Silver Trim - 9443 000 025 / 681 336  
  Swarovski Classic Snowman, Gold Trim - 9443 000 021 / 665 032  
  Swarovski Classic Snowman, Silver Trim - 9443 000 026 / 681 337  
  Swarovski Claude & Claudine (In Love, Flamingos) - 9400 000 611 / 5 136 525  
  Swarovski Cleaning Kit Var 1 - 7750 000 233  
  Swarovski Cleaning Kit with decorations - 7750 NR 000 223 / 200 454  
  Swarovski Clear Heart Pendant - 9450 000 070 / 253 542  
  Swarovski Clear Heart Pendant - BSC2005009  
  Swarovski Cleo - 9602 030 301 / 626 209  
  Swarovski Cleona - 9601 030 401 / 626 203  
  Swarovski Clip Necklace - 7800NR032  
  Swarovski Clock 'Allegra' - 9280 000 039 / 238 231  
  Swarovski Clock Book - 9448 000 011 / 235 900  
  Swarovski Clock, Athena - 9280NR102 / 025 067 / 268 818 / 269 834  
  Swarovski Clock, Belle Époque - 9280NR104 / 025 077  
  Swarovski Clock, Carriage 'Enigma' - 9280 000 009 / 168 002  
  Swarovski Clock, Colosseum - 9280NR105 / 025 169  
  Swarovski Clock, El Dorado - 9280NR106 / 025 174  
  Swarovski Clock, Kris Bear - 7481 000 001 / 212 687  
  Swarovski Clock, Napoleon - 9280NR101 / 025 060  
  Swarovski Clock, Polar Star - 9280NR103 / 025 070  
  Swarovski Clock, Solaris Table - 7481 000 002 / 221 626  
  Swarovski Clock, Table 'Curacao' - 9280 000 026 / 200 086  
  Swarovski Clock, Table 'Helios' - 9280 000 004 / 168 003  
  Swarovski Clock, Table 'Providence' - 9280 000 037 / 235 432  
  Swarovski Clovers - 52547  
  Swarovski Clown / Cannon - 52706  
  Swarovski Clown Conductor - 9446 500 006 / 220 312  
  Swarovski Clown in Cannon - 69206  
  Swarovski Clown Juggler - 52705  
  Swarovski Clown on Tricycle - 52703  
  Swarovski Clown with Accordion - 9446 500 004 / 220 310  
  Swarovski Clown with Balloons on Ball - 69004  
  Swarovski Clown with Rope on Ball - 69010  
  Swarovski Clown with Trumpet - 9446 500 005 / 220 311  
  Swarovski Clown with Umbrella - 52704  
  Swarovski Clown with Umbrella on Ball - 69007  
  Swarovski Clown, Roller Skating - 52702  
  Swarovski Clown, Tall - 52701  
  Swarovski Coaster, 'Dressed up' - 9280 000 064 / 606 982  
  Swarovski Cobra - 7603 000 003 / 243 979  
  Swarovski Coca Cola Paperweight - BSC2003020  
  Swarovski Cockatoo - 7621 000 007 / 261 635  
  Swarovski Cockatoo on Stand - 9450006Z  
  Swarovski Cockatoo on Thimble (Barrel Base) - 9440 000 005  
  Swarovski Cockatoo on Thimble (Panel Base) - 9440 100 005 / 012 007  
  Swarovski Cockatoo, Red - 9600 000 020 / 718 565  
  Swarovski Cockatoos - 9100 000 584 / 5 135 939  
  Swarovski Cockerel - 7674 000 001 / 247 759  
  Swarovski Cocktail Set Andoki - 9400 001 106 / 5 557 816  
  Swarovski Coco (Chiwawa, Chihuahua) - 9100 000 327 / 1 089 200  
  Swarovski Coffee Grinder Sculpture - BSC2003013  
  Swarovski Coffee Grinder Sculpture - BSC2003015A  
  Swarovski Coffee Mill - 9460 000 001 / 168 675  
  Swarovski Coffee Pot, LE - bsc1995001  
  Swarovski Coin 2006 - Coin 2006  
  Swarovski Coin 2013 - Coin 2013  
  Swarovski Coin 2014 - Coin 2014  
  Swarovski Coin Box Var 1 (no hinge) - 7400 / 090 / 001  
  Swarovski Coin Box Var 2 (with hinge) - 7400 / 090 / 001  
  Swarovski Coin Branch Ornament - 9100 000 418 / 1 175 348  
  Swarovski Coin Flower Ornament - 9100 000 417 / 1 175 346  
  Swarovski Coin Necklaces - BSC2003004  
  Swarovski Colina - 9602 030 701 / 659 350  
  Swarovski Colonna Candleholder, Large - 9280 000 074 / 631 356  
  Swarovski Colonna Candleholder, Medium - 9280 000 073 / 631 355  
  Swarovski Colonna Candleholder, Small - 9280 000 072 / 631 354  
  Swarovski Colored Crystals, 'Out of Africa' - 9600 000 008 / 685 230  
  Swarovski Colored Crystals, Large - 9280 000 093 / 660 763  
  Swarovski Colored Crystals, Small - 660 760  
  Swarovski Colored Crystals, Small Blue - 660 762  
  Swarovski Colored Crystals, Small Clear - 655 701  
  Swarovski Colored Grapes - 855820MM  
  Swarovski Colored Pencils 'Constellation' - 9280 000 090 / 660 718  
  Swarovski Columbine - DO1X001 / 7400 200 000 / 242 032  
  Swarovski Columbine Box - 7400 200 000B  
  Swarovski Columbine Certificate - DO4MM00XX / 7400 200 000C  
  Swarovski Columbine Paperweight (Italy), 40mm - 7400 200 040 M6287  
  Swarovski Columbine Paperweight, 40mm - 7400 200 040 / SCS 2000  
  Swarovski Columbine Paperweight, 60mm - 7400 200 060 / SCS 2000  
  Swarovski Columbine Pin (2000) - PN193269  
  Swarovski Columbine Plaque - 9003142557822 / 255 780  
  Swarovski Columbine Stand - 7400 200 000S  
  Swarovski Comallo - 9602 030 401 / 626 210  
  Swarovski Comet Ornament - 9400 000 206 / 944 995  
  Swarovski Community - 9100 000 043 / 854 650  
  Swarovski Community - 9100 000 044 / 854 651  
  Swarovski Community Box - 854 650B  
  Swarovski Community Box - 854 651B  
  Swarovski Community Certificate - 854 650C  
  Swarovski Community Certificate - 891 166 / 854 651C  
  Swarovski Community Event Heart (2007), SCS - 9100 000 076 / 896 979  
  Swarovski Community LED Stand - 698 622  
  Swarovski Community Paperweight - M9178 / 915 634  
  Swarovski Community Paperweight - M9178 / 915 636  
  Swarovski Community Stand Led - 886 997  
  Swarovski Community Title Plaque - 898 130  
  Swarovski Compass 'Op Art' - 9280 000 057 / 607 029  
  Swarovski Compassion Pin (1998) - 1031 670Q  
  Swarovski Conch - 7624 000 002 / 191 691  
  Swarovski Concorde Paperweight - 9406 060 002 M6866  
  Swarovski Cone / Rio - Bermuda Blue - 7452 060 088 BB / 010 179  
  Swarovski Cone / Rio - Crystal Cal - 7452 060 095 CC / 010 165  
  Swarovski Cone / Rio - Helio - 7452 060 000 HELIO / 010 334  
  Swarovski Cone / Rio - Inn Green - 7452 060 090 IG / 010 366  
  Swarovski Cone / Rio - Sahara - 7452 060 000 SAHARA / 013 434  
  Swarovski Cone / Rio - Seal - 7452 060 000 SEAL / 014 980  
  Swarovski Cone / Rio - Tabac - 7452 060 000 TABAC / 014 979  
  Swarovski Cone / Rio - Vitrail Light - 7452 060 000 VL / 014 446  
  Swarovski Cone / Rio - Vitrail Medium - 7452 060 087 VM / 010 038  
  Swarovski Cone / Rio - Volcano - 7452 060 000 VOLCANO / 010 368  
  Swarovski Conny the Cow - 9400 000 029 / 698 992  
  Swarovski Conrad the Car - 9460 200 028 / 680 837  
  Swarovski Cony - Line Friends - 9100 000 930 / 5 492 745  
  Swarovski Coporita - 9601 030 101 / 626 200  
  Swarovski Corporate Ornament 2014, LE - 5 063 337-1  
  Swarovski Corporito - 928 358  
  Swarovski Corporito - 9601 030 801 / 659 351  
  Swarovski Corunna - 9601 030 701 / 626 206  
  Swarovski Cosmos, Flower - 9400 001 093 / 5 557 801  
  Swarovski Country Mos, Limited Edition (Cows) - 9100 000 269 / 1 056 681  
  Swarovski Cow - 9100 000 088 / 905 775  
  Swarovski Cow Girl - 52754  
  Swarovski Crab - 50/2G / 52502  
  Swarovski Crab, Mini - 7624 000 004 / 206 481  
  Swarovski Cradle - 9460 000 098 / 243 451  
  Swarovski Cremona - 9602 030 501 / 626 211  
  Swarovski Cricket - 52534  
  Swarovski Crocodile Duck - 9400 000 382 / 1 143 324  
  Swarovski Cross Key Chain - 623 459  
  Swarovski Crotone - 9601 030 301 / 626 202  
  Swarovski Crystal Binoculars - BSC 107C  
  Swarovski Crystal Chaton - BSC102  
  Swarovski Crystal Claus - 99921264/DL  
  Swarovski Crystal Cub Bear - 99920922/DL  
  Swarovski Crystal Disk Necklace - 7800NR003  
  Swarovski Crystal Door Knobs - BSC351  
  Swarovski Crystal Globe, Faceted - BSC1100  
  Swarovski Crystal Globe, Giant - BSC1101  
  Swarovski Crystal Globe, Large - BSC215  
  Swarovski Crystal Globe, Small - BSC1251  
  Swarovski Crystal Heart, Blue (1997 SCS renewal) - 9003141991307 / 210 899  
  Swarovski Crystal Heart, Clear (1996 SCS renewal) - 9003141991306 / 199 130  
  Swarovski Crystal Heart, Red (1998 SCS renewal) - 9003141991308 / 215 371  
  Swarovski Crystal Masbaha - 7970000002  
  Swarovski Crystal Masbaha - 7970003002  
  Swarovski Crystal Masbaha - 9475 000 001  
  Swarovski Crystal Masbaha - 9475 000 002  
  Swarovski Crystal Masbaha - 9475 000 003  
  Swarovski Crystal Masbaha - 9475 000 004  
  Swarovski Crystal Memories in a Bottle - BSC2003005  
  Swarovski Crystal Millennium Set - 992400S / BSC200019  
  Swarovski Crystal Mirror V. 1 - BSC2003011  
  Swarovski Crystal Mirror V. 2 - BSC2003009  
  Swarovski Crystal Peak, Large - 9400 000 322 / 1 092 586  
  Swarovski Crystal Peak, Small - 9400 000 323 / 1 092 587  
  Swarovski Crystal Pendant - 2002030  
  Swarovski Crystal Pendant - 2002031  
  Swarovski Crystal Pendant - 2002032  
  Swarovski Crystal Pendant - 2002033  
  Swarovski Crystal Pendant - 2002034  
  Swarovski Crystal Pendant - 2002035  
  Swarovski Crystal Pendant - SCPNR008  
  Swarovski Crystal Pendant - SCPNR009  
  Swarovski Crystal Pineapple - 9600 000 198 / 5 004 641  
  Swarovski Crystal Pixel Star Ornaments (Gold) - 9400 000 367 / 1 135 182  
  Swarovski Crystal Pixel Star Ornaments (Rhodium) - 9400 000 323 / 1 135 179  
  Swarovski Crystal Planet, Millennium Edition - 7607 000 004 / 238 985  
  Swarovski Crystal Stone Color Sample - 6999 004 102  
  Swarovski Crystal Stone Color Sample - BSC2005016  
  Swarovski Crystal Stone Color Sample - BSC2005017  
  Swarovski Crystal Stone Measure Kit - BSC2005011  
  Swarovski Crystal Vision - BSC2010000004  
  Swarovski Crystalline Bowl, Large - 9600 000 131 / 1 011 101  
  Swarovski Crystalline Bowl, Small - 9600 000 132 / 1 011 104  
  Swarovski Crystalline Cake Stand - 9600 000 136 / 1 016 266  
  Swarovski Crystalline Candleholder - 9600 000 352 / 905 352  
  Swarovski Crystalline Candleholder, Large - 9600 000 140 / 1 025 323  
  Swarovski Crystalline Candleholder, Small - 9600 000 139 / 1 016 655  
  Swarovski Crystalline Cocktail (Martini) glasses - 9280 000 069 / 626 602  
  Swarovski Crystalline Cocktail Drink Stirrers - 905 353  
  Swarovski Crystalline Little Box - 9600 000 150 / 1 055 519  
  Swarovski Crystalline Picture Frame - 9400 000 617 / 5 136 904  
  Swarovski Crystalline Picture Frame - 9600 000 110 / 918 633  
  Swarovski Crystalline Picture Frame, Large - 9600 000 345 / 5 236 080  
  Swarovski Crystalline Picture Frame, Small - 9600 000 108 / 918 632  
  Swarovski Crystalline Red Wine Glasses - 9280 000 071 / 626 624  
  Swarovski Crystalline Red Wine Glasses - 9600 000 163 / 1 095 948  
  Swarovski Crystalline Tea Light, Gold LE - 9600 000 154 / 1 068 985  
  Swarovski Crystalline Tea Light, Large - 9600 000 138 / 1 016 654  
  Swarovski Crystalline Tea Light, light Sapphire, LE - 9600 000 138 / 1 066 080  
  Swarovski Crystalline Tea Light, Small - 9600 000 147 / 1 035 477  
  Swarovski Crystalline Tea Lights, set of 2 - 9600 000 159 / 1 078 971  
  Swarovski Crystalline Treasure Box - 9400 000 616 / 5 136 899  
  Swarovski Crystalline Treasure Box - 9600 000 106 / 918 631  
  Swarovski Crystalline Vase - 9600 000 133 / 1 011 105  
  Swarovski Crystalline Vase - 9600 000 346 / 5 236 081  
  Swarovski Crystalline Vase, Small - 9600 000 149 / 1 051 628  
  Swarovski Crystalline White Wine Glasses - 9280 000 075 / 626 566  
  Swarovski Crystalline White Wine Glasses - 9600 000 164 / 1 095 947  
  Swarovski CrystalograM, Air 12' - 9901 000 177  
  Swarovski CrystalograM, Air 24 1/2' - 9901 000 177  
  Swarovski CrystalograM, Earth 12' - 9901 000 176  
  Swarovski CrystalograM, Earth 24 1/2' - 9901 000 176  
  Swarovski CrystalograM, Fire 12' - 9901 000 179  
  Swarovski CrystalograM, Fire 24 1/2' - 9901 000 179  
  Swarovski CrystalograM, Lichtquelle Urgestein - BSC CR001  
  Swarovski CrystalograM, Lichtquelle Urgestein - BSC CR001  
  Swarovski CrystalograM, Nature 12' - 9901 000 174  
  Swarovski CrystalograM, Nature 24 1/2' - 9901 000 174  
  Swarovski CrystalograM, Water 12' - 9901 000 178  
  Swarovski CrystalograM, Water 24 1/2'' - 9901 000 178  
  Swarovski Cube Paperweight - BSC2003008  
  Swarovski Cubic Vase - 9980 000 022 / 238 778  
  Swarovski Cubica - 719 488  
  Swarovski Cupcake Box with Elephant - 9400 000 431 / 1 194 041  
  Swarovski Cupcake Box with Mouse - 9400 000 430 / 1 194 042  
  Swarovski Cupcake Wagon - 9100 000 834 / 5 377 674  
  Swarovski Curbur - 9602 203 901 / 659 352  
  Swarovski Cute Buddha - 9100 000 917 / 5 492 232  
  Swarovski Cute God of Wealth - 9100 000 966 / 5 523 324  
  Swarovski Cute XI SHI - 9100 000 964 / 5 522 427  
  Swarovski da Vinci Clear Cosmetic Brush (Oval) - 9300-Clear  
  Swarovski da Vinci Clear Cosmetic Brush (Round) - 9500-Clear / 9500-Clear  
  Swarovski Dacali, Light Topaz - 9600 000 051 / 848 448  
  Swarovski Dacea, Fuchsia - 9600 000 119 / 945 871  
  Swarovski Dachshund - 50/12G / 52512  
  Swarovski Dachshund Var 1 (floppy tail) - 7641 075 000 / 010 003  
  Swarovski Dachshund Var 2 (flexible tail) - 7641 075 000 / 010 003  
  Swarovski Dachshund Var 3 (spring tail) - 7641 075 000 / 010 003  
  Swarovski Dachshund, Mini Var 1 (US only; wire tail) - 7672 042 000 / 014 388  
  Swarovski Dachshund, Mini Var 2 (Frosted Tail) - 7672 042 000 / 014 388  
  Swarovski Daeni - 9600 000 054 / 848 451  
  Swarovski Daffodil (mini) Brooch - 9446 960 501 / 199 431  
  Swarovski Dahlia - 9100 000 556 / 5 129 463  
  Swarovski Daisy / Marguerite - 9400 000 008 / 681 738  
  Swarovski Daisy Centerpiece - 52549  
  Swarovski Daisy Duck - 9100 000 005 / 687 320  
  Swarovski Daisy Duck - 9600 000 550 / 5 115 334  
  Swarovski Daisy Duck, LE 2015 - 9500 000 080 / 5 089 613  
  Swarovski Daisy, Flower - 9100 000 503 / 5 045 567  
  Swarovski Dalisa - 9600 000 118 / 944 911  
  Swarovski Dalmally, Tropic Sun - 9601 040 101 / 673 420  
  Swarovski Dalmatian Mother, Dog - 7619 000 010 / 628 948  
  Swarovski Dalmatian Puppy, Sitting - 7619 000 008 / 628 909  
  Swarovski Dalmatian Puppy, Standing - 7619 000 009 / 628 947  
  Swarovski Dalmatian, Lucky (dog), Cutie - 9100 000 465 / 5 004 739  
  Swarovski Damarys, Erinite - 9600 000 120 / 945 870  
  Swarovski Damboa, Blue Violet - 9600 000 052 / 848 449  
  Swarovski Dambulla, Light Topaz - 9601 040 401 / 677 618  
  Swarovski Danae, Flying Insect - 903 653  
  Swarovski Daneni - 903 693  
  Swarovski Danielle, Dog - 9100 000 314 / 1 089 222  
  Swarovski Danuba - 9600 000 126 / 988 071  
  Swarovski Darany - 9600 000 053 / 848 450  
  Swarovski Darigold - 5 155 644P  
  Swarovski Darigold - 9600 000 127 / 957 575  
  Swarovski Darja - 903 655  
  Swarovski Dark Green Mouse, LE - 9100 000 676 / 5 255 871  
  Swarovski Darose - 9400 000 219 / 956 808  
  Swarovski Darth Vader, LE (Star Wars) - 9500 000 098 / 5 239 479  
  Swarovski Darth Vader, LE (Star Wars) - 9500 000 100 / 5 296 709  
  Swarovski Dealer Chaton - SCBNR7  
  Swarovski Dealer Crystal 3 Dimensional Plaque: Mountain - SCDPNR48  
  Swarovski Dealer Key - SCBNR5  
  Swarovski Dealer Round Paperweight (Black Swan) - SCDPW3  
  Swarovski Dealer Round Paperweight (Blue Swan) - SCDPW2  
  Swarovski Dealer Round Paperweight (SCS & Edelweiss flower in Blue) - SCDPW1  
  Swarovski Decanter - 9460 000 028 / 173 620  
  Swarovski decollect Tree - BSC225  
  Swarovski Decorative Box Jamila, Large - 9100 001 020 / 5 557 836  
  Swarovski Decorative Box Jamila, Small - 9100 001 021 / 5 557 837  
  Swarovski Decorative Box, Andoki - 9400 001 102 / 5 557 810  
  Swarovski Decorative Christmas Lights - BSC261  
  Swarovski Decorative Stand Andoki, Large - 9100 001 039 / 5 557 850  
  Swarovski Decorative Stand Andoki, small - 9100 001 122 / 5 568 477  
  Swarovski Decorative Vase, Large - 9400 001 099 / 5 557 807  
  Swarovski Decorative Vase, Small - 9400 001 100 / 5 557 808  
  Swarovski Degia - 9400 000 218 / 956 807  
  Swarovski Delleria - 9600 000 117 / 945 872 / 5 155 677  
  Swarovski Deoli - 9601 040 501 / 677 619  
  Swarovski Deoria - 9600 000 129 / 957 583  
  Swarovski Dew Drop Paperweight - 9448 100 003 / 289 232  
  Swarovski Dew Drop Pendant - 9450 000 077 / 289 040  
  Swarovski Diane (Cat) - 9100 000 142 / 988 017  
  Swarovski Dianora - 903 654  
  Swarovski Diary - 9460 000 055 / 183 287  
  Swarovski Dice, Blue - 9460 000 130 / 619 308  
  Swarovski Dice, Limited Edition - 901270756  
  Swarovski Dice, Red - 9460 000 130 / 619 309  
  Swarovski Die, Blue - 9460 000 118 / 294 600  
  Swarovski Die, Red - 9460 000 118 / 294 599  
  Swarovski Diego the Dolphin - 9460 200 022 / 680 506  
  Swarovski Dilicia - 9400 000 217 / 956 806  
  Swarovski Dillard Bear / Twinkles 'The Sparkling Bear' - BSC5008  
  Swarovski Dillard Bear Necklace - BSC5010  
  Swarovski Dillia, Topaz - 9600 000 047 / 850 597  
  Swarovski Dindori, Sapphire - 9601 040 201 / 677 990  
  Swarovski Dinner Bell - 9460 000 047 / 182 047  
  Swarovski Dinner Bell, Large - 7467 071 000 / 010 036  
  Swarovski Dinner Bell, Medium - 7467 054 000 / 013 918  
  Swarovski Dinner Bell, Small - 7467 039 000 / 013 916  
  Swarovski Dino - 7550 000 010 / 268 204  
  Swarovski Diona - 9400 000 220 / 956 809  
  Swarovski Diploma - 9460 000 161 / 656 339  
  Swarovski Disco Mo, Limited Edition (Cow) - 9400 000 454 / 5 003 403  
  Swarovski Disney Park Florida 25th Anniversary ('97 w/Blue Coach) - 9406 050 M5419  
  Swarovski Disney Park Florida 25th Anniversary Paperweight - 9406 050 M5237  
  Swarovski Disney Park Hong Kong Paperweight - 853 380  
  Swarovski Disney Park Paris 5th Anniversary Paperweight - 9406 050 M5385  
  Swarovski Disney Showcase Plaque - 9100 000 028 / 835 357  
  Swarovski Display Box - BSC212  
  Swarovski Display Box - BSC213  
  Swarovski Display Box, Brooches - 1792560  
  Swarovski Display Flag - BSC216  
  Swarovski Display or Coaster Tile, SCS - BSC2011005  
  Swarovski Dixie the Yorkshire Terrier (puppy) - 9400 000 529 / 5 063 332  
  Swarovski Doctorfish Couple - 9100 000 642 / 5 223 194  
  Swarovski Doe & Fawn, Clear Crystal - 9100 000 444 / 5 001 052  
  Swarovski Doe & Fawn, Crystal Golden Shadow - 9100 000 391 / 1 142 843  
  Swarovski Doe - 7608 000 003 / 247 963  
  Swarovski Doe with Santa's Hat - 9400 000 584 / 5 135 853  
  Swarovski Doe, SCS - 9100 000 908 / 5 490 312  
  Swarovski Dog in Boot - 69204  
  Swarovski Dog on Ball - 69009  
  Swarovski Dog on Stand - 945004Z1  
  Swarovski Dog Pendant - 9450 000 004 / 191 610  
  Swarovski Dog with Santa's Hat - 9400 000 498 / 5 060 449  
  Swarovski Dog, Standing (Pluto) - 7635 070 000 / 010 024  
  Swarovski Dog, The - 7685 000 001 / 289 202  
  Swarovski Doll - 7550 000 012 / 626 247  
  Swarovski Doll - 9460 000 083 / 219 195  
  Swarovski Dolphin - 52636  
  Swarovski Dolphin - 7644 000 001 / 190 365  
  Swarovski Dolphin / Flacon - 9448 000 018 / 265 896  
  Swarovski Dolphin Baby - 9100 000 498 / 5 043 633  
  Swarovski Dolphin Brooch - 003-8901707 / SCBNR1  
  Swarovski Dolphin Mother - 99100 000 496 / 5 043 617  
  Swarovski Dolphin Pendant - 9450 000 065 / 191 628  
  Swarovski Dolphin Set - 2100  
  Swarovski Dolphin, Baby - 7644 000 0167 / 678 507  
  Swarovski Dolphin, Maxi - 7644 000 004 / 221 628  
  Swarovski Dolphins 'Lead Me' - DO1X901 / 153 850  
  Swarovski Dolphins - 9500 000 107 / 955 350 / 5 069 654P  
  Swarovski Dolphins Box - DO3MM90XX / DO1X901B  
  Swarovski Dolphins Certificate - DO4MM90XX / DO1X901C  
  Swarovski Domoni, Light Siam - 9600 000 055 / 848 452  
  Swarovski Donald Duck (Jeweled) with Pave Stones - 14013010 / SDW006  
  Swarovski Donald Duck - 9100 000 004 / 687 339  
  Swarovski Donald Duck - 9100 000 519 / 5 063 676  
  Swarovski Donald Duck, LE 2015 - 9500 000 079 / 5 063 919  
  Swarovski Donkey - 50/7G / 52507  
  Swarovski Donkey Nativity Scene - 9400 000 742 / 5 300 579  
  Swarovski Dopey - 9100 000 851 / 5 428 558  
  Swarovski Dopey - CA1605 / A523  
  Swarovski Dorora, Fuscia Rain - 9601 040 301 / 681 542  
  Swarovski Dory - 9100 000 670 / 5 252 048  
  Swarovski Double Carps - 9100 000 806 / 5 376 621  
  Swarovski Double Carps Ornament - 9100 000 492 / 5 029 731  
  Swarovski Double Fish Ornament, zodiac - 9100 000 696 / 5 268 480  
  Swarovski Double Picture Frame (1994 SCS renewal) - 2720 / SCMR94  
  Swarovski Dove - 7605 000 001 / 191 696  
  Swarovski Dove on Stand - 9450002Z  
  Swarovski Dove, Bird - 9100 000 712 / 5 279 325  
  Swarovski Dragon - 7550 000 005 / 238 202  
  Swarovski Dragon - 9100 000 516 / 5 063 670  
  Swarovski Dragon - 9400 000 812 / 5 376 282  
  Swarovski Dragon - DO1X971 / 208 398  
  Swarovski Dragon Box - DO1X971B  
  Swarovski Dragon Brooch - 7736.431L / PN7739934  
  Swarovski Dragon Certificate - DO4MM97XX / DO1X971C  
  Swarovski Dragon Charm - 1 124 112  
  Swarovski Dragon Charm - 1 124 113  
  Swarovski Dragon Stand - DO1X971S  
  Swarovski Dragonfly - 52530  
  Swarovski Dragonfly - 7615 000 004 / 190 264  
  Swarovski Dragonfly - 9100 000 471 / 5 005 062  
  Swarovski Drake, Mini - 7660 040 000 / 010 007  
  Swarovski Dreams Do Come True Paperweight - 295 633  
  Swarovski Dreamy the Elephant - 9100 000 952 / 5 506 808  
  Swarovski Dribella - 9400 000 216 / 956 805  
  Swarovski Drina - 9600 000 128 / 957 578  
  Swarovski Drum - 9443 000 013 / 235 894  
  Swarovski Drummer Boy - 92112  
  Swarovski Dual Pen/Pencil Holder - 72823  
  Swarovski Duck - 9430/101 / 52601  
  Swarovski Duck - BSC2005006  
  Swarovski Duck J (Duck) - 9400 000 263 / 1 049 592  
  Swarovski Duck, Large (US & Canada only) - 7653 075 000  
  Swarovski Duck, Medium (US & Canada only) - 7653 055 000  
  Swarovski Duck, Mini - 7653 045 000 / 010 032  
  Swarovski Duck, Mini Standing - 7666 032 000 / 012 728  
  Swarovski Duck, Mini Swimming - 7665 037 000 / 012 531  
  Swarovski Ducks - 9100 000 971 / 5 376 422  
  Swarovski Ducks, (set of 4) - 9100 000 440 / 5 004 695  
  Swarovski Duke (Duck) - 9100 000 185 / 1 041 298  
  Swarovski Dumbo (Jeweled) with Pave Stones - A516 / SDW008  
  Swarovski Dumbo, 1987 Var 1 (Small Tusks and Small Ears) - 7640NR35T  
  Swarovski Dumbo, 1987 Var 2 (Large Tusks and Small Ears) - 7640NR35T  
  Swarovski Dumbo, 1987 Var 3 (No Tusks and Small Ears) - 7640NR35  
  Swarovski Dumbo, 1988 Var 4 (No Tusks and Large Ears) - 7640NR35  
  Swarovski Dumbo, 1988 Var 5 (Large Tusks and Large Ears) - 7640NR35T  
  Swarovski Dumbo, 1990 (Black Eyes and Clear Hat) - 7640NR100  
  Swarovski Dumbo, 1993 (Blue Eyes and Frosted Hat) - 7640NR100 001  
  Swarovski Dumbo, 70th anniversary (Limited Edition) - 9100 000 259 / 1 052 873  
  Swarovski Dwarf, Bashful - 9100 000 159 / 1 005 617  
  Swarovski Dwarf, Doc - 9100 000 147 / 997 278  
  Swarovski Dwarf, Dopey - 9100 000 148 / 997 212  
  Swarovski Dwarf, Grumpy - 9100 000 153 / 1 003 380  
  Swarovski Dwarf, Grumpy SCS - 9100 000 846 / 5 428 550  
  Swarovski Dwarf, Happy - 9100 000 157 / 1 003 689  
  Swarovski Dwarf, Sleepy - 9100 000 158 / 1 005 598  
  Swarovski Dwarf, Sneezy - 9100 000 154 / 1 011 835  
  Swarovski Eagle - 9100 000 763 / 5 302 524  
  Swarovski Eagle - 9600 000 073 / 874 456  
  Swarovski Eagle - 9600 000 193 / 1 186 037  
  Swarovski Eagle on Stand - 9450012Z  
  Swarovski Eagle on Thimble (Barrel Base) - 9440 000 001  
  Swarovski Eagle on Thimble (Panel Base) - 9440 100 001 / 012 003  
  Swarovski Eagle, Limited Edition - 7607 000 001 / 184 872  
  Swarovski Eagle, The - 7685 000 004 / 624 599  
  Swarovski Earth Ornament - 9100 000 156 / 1 003 284  
  Swarovski Earth Tack Pin - 1 030 281  
  Swarovski Easter Bell Charm - 9400 143 000 / 680 844  
  Swarovski Easter Bunny Charm - 9400 146 000 / 680 847  
  Swarovski Easter Butterfly Charm - 9400 144 000 / 680 845  
  Swarovski Easter Chick Charm - 9400 145 000 / 680 846  
  Swarovski Easter Eggs - 9448 000 028 / 665 193 / 680 705  
  Swarovski Easter Flower Charm - 9400 142 000 / 680 843  
  Swarovski Ebony and Ivory (Sheep) - 9400 000 454 / 5 004 631  
  Swarovski Edelweiss Flowers paperweight - BSC205  
  Swarovski Edelweiss Paperweight - 9400 000 425 / MD241  
  Swarovski Edelweiss, SCS - 9100 000 934 / 5 493 708  
  Swarovski Edison Key Ring - 933 616  
  Swarovski Eeyore - 9100 000 081 / 905 770  
  Swarovski Eeyore - 9100 000 390 / 1 142 842  
  Swarovski Eeyore - CA1598 / A522  
  Swarovski Egg - 7458 063 069 / 010 055  
  Swarovski Egg with Garland - 9448 000 014 / 253 442  
  Swarovski Egg, Bermuda Blue - 7458 063 088 BB  
  Swarovski Egg, Crystal Cal - 7458 063 095 CC / 014 771  
  Swarovski Egg, Vitrail Medium - 7458 063 087 VM  
  Swarovski Eiffel Tower, LE - 9100 000 506 / 5 038 300  
  Swarovski Elephant - 52506  
  Swarovski Elephant - 9100 000 673 / 5 266 336  
  Swarovski Elephant - DO1X931 / 169 970  
  Swarovski Elephant and Rhino - 1295593  
  Swarovski Elephant Box - DO1X931B  
  Swarovski Elephant Brooch - 003-8902448 / SCBNR2  
  Swarovski Elephant Brooch LE - 1 182 463  
  Swarovski Elephant Certificate - DO4MM93XX / DO1X931C  
  Swarovski Elephant on Ball - 69008  
  Swarovski Elephant on Stand - 94500153Z  
  Swarovski Elephant Ornament - 9400 000 294 / 1 055 821  
  Swarovski Elephant Paperweight - M9136 / 909 472  
  Swarovski Elephant Stand - DO1X931S  
  Swarovski Elephant, Baby - 7640 000 001 / 191 371  
  Swarovski Elephant, Black - 169 970be  
  Swarovski Elephant, Large (Frosted Tail) - 7640 060 000 / 015 169  
  Swarovski Elephant, Large - 50/6G / 52625  
  Swarovski Elephant, Large Var 1 (Floppy Metal Tail and 1 3/4' tall body) - 7640 055 000 / 010 015  
  Swarovski Elephant, Large Var 2 (Floppy Metal Tail and 1 5/8' tall body) - 7640 055 000 / 010 015  
  Swarovski Elephant, Light Sand - 9600 000 181 / 1 120 446  
  Swarovski Elephant, Limited Edition - 9100 000 034 / 854 407  
  Swarovski Elephant, Little - 7610 000 009 / 674 587  
  Swarovski Elephant, Mother - 7610 000 008 / 678 945  
  Swarovski Elephant, Small - 7640 040 000 / 151 489  
  Swarovski Elf - 92111  
  Swarovski Elf - 9400 000 885 / 5 428 003  
  Swarovski Eliot - Soccer - 9400 000 510 / 5 055 930  
  Swarovski Eliot, Montana - 9400 000 405 / 1 143 472  
  Swarovski Ella the Elephant - 9460 200 019 / 674 084  
  Swarovski Elmo the Elephant - 52928  
  Swarovski Elsa - Frozen 2 - 9100 000 920 / 5 492 735  
  Swarovski Elsa, LE - 9100 000 558 / 5 135 878  
  Swarovski Elysian Phoenix - 9100 000 434 / 5 000 549  
  Swarovski Emily (Cat) - 9100 000 138 / 995 045 / 1 023 575  
  Swarovski Emoti - Ambitious - 9400 000 447 / 5 004 486  
  Swarovski Emoti - Anger - 9400 000 378 / 1 143 390  
  Swarovski Emoti - Burning Desire - 9400 000 360 / 1 143 380  
  Swarovski Emoti - Curiosity - 9400 000 359 / 1 143 379  
  Swarovski Emoti - Energy - 9400 000 376 / 1 143 384  
  Swarovski Emoti - Hope - 9400 000 377 / 1 143 388  
  Swarovski Emoti - Love - 9400 000 361 / 1 143 381  
  Swarovski Emoti - Pressure - 9400 000 446 / 5 004 485  
  Swarovski Emperor Angelfish, Jonquil - 9600 000 153 / 1 072 590  
  Swarovski Employee 10 Year Award (CAL w/ Black & Gold Letters) - SCBNR10  
  Swarovski Employee 10 Year Award (CAL w/ Black & Gold Letters) Consumer Good Division - SCBNR13  
  Swarovski Employee 10 Year Award (CAL w/ Black & Gold Letters) Jewelry Division - SCBNR11  
  Swarovski Employee 10 Year Award (CAL w/ Black Letters only) - 632752 M6771  
  Swarovski Employee 15 Year Consumer Goods Award (CAL w/ Black & Gold Letters) - SCBNR14  
  Swarovski Employee 20 Year Award (CAL w/ Black & Gold Letters) - SCBNR15  
  Swarovski Employee 20 Year Award (CAL w/ Black Letters) Consumer Goods - 632754 M6773  
  Swarovski Employee 20 Year Service Award (CAL w/ Black & Gold Letters) - SCBNR16  
  Swarovski Employee 5 Year Award (Blue w/ Gold Letters) - SCBNR9  
  Swarovski Employee 5 Year Jewelry Award (CAL w/ Black & Gold Letters) - SCBNR17  
  Swarovski Employee 5 Year SAL Award (CAL w/ Black & Gold Letters) - SCBNR12  
  Swarovski Employee Centenar - 95NR100  
  Swarovski Enchanted Rose - 9100 000 647 / 5 230 478  
  Swarovski Enchanted Rose, LE 2017 - 9100 000 713 / 5 285 305  
  Swarovski Endangered Wildlife Plaque - 906 929  
  Swarovski Epcot - BSC200053  
  Swarovski Erika - 9400 000 404 / 1 143 471  
  Swarovski Erika - Samba - 9400 000 511 / 5 055 931  
  Swarovski Ernie the Elephant - 9450 000 107 / 680 823  
  Swarovski Ernie the Elephant - 9460 200 017 / 665 041  
  Swarovski Ernie the Elephant Magnet - 9462 000 006 / 681 541  
  Swarovski Eskimo on Ice Float - 69102  
  Swarovski Esperanza, Criollo Horse - 9100 000 454 / 5 004 728  
  Swarovski Esperanza, Criollo Horse Box - 5 004 728B  
  Swarovski Esperanza, Criollo Horse Certificate - 5 004 728C  
  Swarovski Esperanza, Criollo, Horse Paperweight - 9100 000 477 MD102 / 5 053 474  
  Swarovski Esperanza, Criollo, Horse Paperweight - 9100 000 478 MD102 / 5 053 477  
  Swarovski Espositore 'La Piccola Citta' - 9097422  
  Swarovski Espresso Machine, Baby - 9460 000 110 / 268 625  
  Swarovski Espresso Machine, Large - 9460 000 109 / 268 624  
  Swarovski Eternity - 9100 000 008 / 684 266  
  Swarovski Eternity - 9100 000 015 / 726 028  
  Swarovski Eternity Blue Heart (2006), SCS - 9100 000 018 / 844 184  
  Swarovski Eternity Box - 684 266B  
  Swarovski Eternity Box - 726 028B  
  Swarovski Eternity Certificate - 684 266C  
  Swarovski Eternity Certificate - 851300 / 726 028C  
  Swarovski Eternity Event Paperweight, 40mm - 9406 040 002 M7930 / 874 618  
  Swarovski Eternity LED Stand - 852 759  
  Swarovski Eternity Paperweight, 40mm - M7928 / 874 159  
  Swarovski Eternity Paperweight, 60mm - M7928 / 874 161  
  Swarovski Eternity Title Plaque (English) - 9003148556263 / 855 626  
  Swarovski Eucalyptus, Flower - 9400 001 095 / 5 557 803  
  Swarovski European Promotional Paperweight - 698 977 / 698 977  
  Swarovski European Tealight - 7710 002 801 / 842 311  
  Swarovski Evasion Vase - 9260 000 011 / 607 530  
  Swarovski Eve, Sunflower - 9400 000 244 / 1 016 549  
  Swarovski Event Paperweight GWP, SCS - 9100 000 571 / 5 236 548  
  Swarovski Exclusive Bell Ornament, Dillards, LE - 5 420 321  
  Swarovski Executive Desk Set with Leatherette Case, Var 2 - 72822  
  Swarovski Executive Desk Set with Wood Case, Var 1 - 72822  
  Swarovski Fab Five Inaugural Set - 14014010  
  Swarovski Fab Five Paperweight - 14011101  
  Swarovski Fabric, Blue Velvet - SCDPNR33  
  Swarovski Fabulous Creatures Plaque - 8721 / SCPCSNR4  
  Swarovski Fairy Dancing - 9446 500 017 / 235 925  
  Swarovski Fairy Flying - 9446 500 016 / 235 924  
  Swarovski Fairy Mos, LE 2019 - 9400 000 880 / 5 427 997  
  Swarovski Fairy Posing - 9446 500 018 / 235 926  
  Swarovski Falcon Head, Large Var 1 (V neck) - 7645 100 000 / 010 064  
  Swarovski Falcon Head, Large Var 2 (shaped like Small Falcon Head) - 7645 100 000 / 010 064  
  Swarovski Falcon Head, Set of Large & Small (Swarovski Optik) - 7645 100 000 / 7645 045 000  
  Swarovski Falcon Head, Small Var 1 (Narrow ridge) - 7645 045 000 / 013 829  
  Swarovski Falcon Head, Small Var 2 (Wide ridge) - 7645 045 000 / 013 829  
  Swarovski Fancy Felicia (Duck) - 9400 000 336 / 1 096 025  
  Swarovski Fawn - 7608 000 002 / 235 045  
  Swarovski Fawn, SCS - 9100 000 911 / 5 493 978  
  Swarovski Felix the Tree - 9460 200 011 / 665 024  
  Swarovski Felix the Tree, Large - 9400 000 039 / 719 648  
  Swarovski Felix the Tree, Medium - 9400 000 109 / 872 199  
  Swarovski Fenghou - Phoenix, NLE - 9500 000 072 / 1 184 281  
  Swarovski Festive Christmas Tree Ornament - 9400 000 312 / 1 096 029  
  Swarovski Festive Hearts Ornament - 9400 000 234 / 1 001 567  
  Swarovski Festive Ornament, SCS 2020 - 9400 000 945 / 5 489 192  
  Swarovski Festive Ornament, SCS 2020, Small - 9400 000 948 / 5 489 198  
  Swarovski Festive Ornament, SCS Set - 9400 000 168 / 5 591 360  
  Swarovski Field Mice (Set of 3) - 7631 015 000 / 181 513  
  Swarovski Field Mouse - 7631 025 000 / 162 886  
  Swarovski Film Camera - 9460 000 084 / 219 196  
  Swarovski Fire Ornament - 9100 000 162 / 1 017 151  
  Swarovski Fire Rose Round paperweight - BSC 50010  
  Swarovski Fireman - 52750  
  Swarovski Fish (set of 3) - 9400 000 267 / 1 043 243  
  Swarovski Fish - 69404  
  Swarovski Fish - 9430/102 / 52602  
  Swarovski Fish - 945001XZ  
  Swarovski Fish Ornament Asian - 9100 000 859 / 5 428 641  
  Swarovski Fish Stickers - 9460 200 027 / 680 836  
  Swarovski Fisherman - 52730  
  Swarovski Flamingo - 7670 000 003 / 289 733  
  Swarovski Flamingo - 9100 000 764 / 5 302 529  
  Swarovski Flashlight - 1 064 164  
  Swarovski Flask - 78301  
  Swarovski Fleur de lies Gold Box - 72720  
  Swarovski Fleur de lis Silver Box - 72721  
  Swarovski Flirting Swans - 9100 000 022 / 837 154  
  Swarovski Flower (Skunk) - 9100 000 081 / 943 601  
  Swarovski Flower Basket - 9460 000 010 / 171 160  
  Swarovski Flower Basket Pendant - 9450 000 010 / 191 614  
  Swarovski Flower Box - 9448 000 012 / 235 917  
  Swarovski Flower Charm, Peridot - 9400 131 012 / 290 841  
  Swarovski Flower Charm, Sapphire - 9400 131 012 / 289 025  
  Swarovski Flower Dream - 9448 000 028 / 632 335  
  Swarovski Flower Dreams Daisy - 9400 000 713 / 5 254 328  
  Swarovski Flower Dreams Forget-me-not - 9400 000 712 / 5 254 325  
  Swarovski Flower Dreams Orchid - 9400 000 708 / 5 254 318  
  Swarovski Flower Dreams Pink Tulip - 9400 000 709 / 5 254 316  
  Swarovski Flower Dreams Red Rose - 9400 000 711 / 5 254 323  
  Swarovski Flower Dreams Sunflower - 9400 000 708 / 5 424 311  
  Swarovski Flower Mo, Limited Edition (Cow) - 9100 000 174 / 1 027 911  
  Swarovski Flower Noteholder, Crystal - 9448 100 005 / 296 133  
  Swarovski Flower Noteholder, Peridot - 9448 100 005 / 296 135  
  Swarovski Flower Noteholder, Sapphire - 9448 100 005 / 296 134  
  Swarovski Flower Pendant, Peridot - 9450 000 076 / 290 840  
  Swarovski Flower Pendant, Sapphire - 9450 000 078 / 294 183  
  Swarovski Flower Pot - 9460 000 075 / 208 885  
  Swarovski Flower Power Mo, Limited Edition (Cow) - 9400 000 390 / 1 143 436  
  Swarovski Flower, A (Red) - 9460 000 155 / 627 097  
  Swarovski Flower, A (white) - 9460 000 121 / 296 598  
  Swarovski Flower, A (Yellow) - 9460 000 158 / 628 568  
  Swarovski Flower, A Large - 9460 200 006 / 662 518  
  Swarovski Flower, Medium - 9400 000 105 / 872 195  
  Swarovski Flowering Cactus - 7484 000 001 / 291 549  
  Swarovski Fluffy the Lamb, SCS - 9400 000 714 / 5 518 714  
  Swarovski Flute (Glass) - 9460 000 063 / 191 585  
  Swarovski Flute (Instrument) - 9460 000 058 / 191 601  
  Swarovski Flying Blue Douglas DC-6B - 9900 000 029 / 676 531  
  Swarovski FO Baby Frog - 5 076 997P  
  Swarovski FO Big T Tyrannosaurus Rex - 5 155 750P  
  Swarovski FO Butterfly on Leaf - P5 103 270  
  Swarovski FO Butterfly, Crystal AB - P5 155 598  
  Swarovski FO Christmas Ball Ornament - 5 155 701P  
  Swarovski FO Christmas Cookie Ornament - 5 103 224P  
  Swarovski FO Christmas Stag - 5 155 699P  
  Swarovski FO Christmas Tree Ornament - P 5 069 546  
  Swarovski FO Crystalline Tea Light, Large - P5 155 691  
  Swarovski FO Darigold, Light Topaz - 5 155 644P  
  Swarovski FO Delleria, Aquamarine - 5 155 677P  
  Swarovski FO Dolphins - 5 069 654P  
  Swarovski FO Duck, Rosy Ruby - P5 155 723P  
  Swarovski FO Holly Leaf Ornament - 5 103 222P  
  Swarovski FO Kingfishers - 5 155 669P  
  Swarovski FO Kris Bear A Gift for You - P5 103 231  
  Swarovski FO Kris Bear Flowers for You - P5 076 626  
  Swarovski FO Kris Bear With You - 5 103 230P  
  Swarovski FO Light Siam Ball Ornament - 5 055 701P  
  Swarovski FO Lion - 5 103 232P  
  Swarovski FO Lucky Dragon - 5 155 745P  
  Swarovski FO Malachite Kingfishers - P5 155 993  
  Swarovski FO Panther, Clear - 5 155 678  
  Swarovski FO Peppino, Dog - P5 155 667  
  Swarovski FO Pippa The Pterodactyl - 5 155 724  
  Swarovski FO Pluto - 5 155 753P  
  Swarovski FO Rocking Angel - 5 103 228P  
  Swarovski FO Rocking Reindeer - 5 103 226P  
  Swarovski FO Rocking Snowman - 5 103 227P  
  Swarovski FO Rose Blossom - 5 155 599  
  Swarovski FO Santa's Hat Ornament, LE - P 5 119 877  
  Swarovski FO Santa's Stocking Ornament - P 5 119 876  
  Swarovski FO Seahorses - P5 103 233  
  Swarovski FO Small Poinsettia Ornament - 5 076 624  
  Swarovski FO Starlet Picture Frame, Medium - 5 155 682P  
  Swarovski FO Twinkling Gingerbread Man - 5 103 229P  
  Swarovski FO Winter Reindeer - 5 155 704P  
  Swarovski FO Winter Tree - 5 155 709P  
  Swarovski Foal, SCS - 9100 000 455 / 5 004 729  
  Swarovski Foals - 7612 000 003 / 627 637  
  Swarovski Foals, Playing - 9100 000 372 / 1 121 627  
  Swarovski Foldable Bag Holder, LE - 1 271 353  
  Swarovski Football Game Paperweight - BSC 2005001  
  Swarovski Football Player - 52731  
  Swarovski Football Trophy - 9400 000 031 / 695 804  
  Swarovski Forget-Me-Not - 9100 000 505 / 5 045 569  
  Swarovski Forget-Me-Not - 9460 000 154 / 626 873  
  Swarovski Forget-Me-Not, Flower - 9100 000 803 / 5 374 947  
  Swarovski Forget-me-not, large - 9400 000 950 / 5 490 754  
  Swarovski Four Friends Poster - 1270603  
  Swarovski Four Leaf Clover - 7483 000 001 / 212 101  
  Swarovski Four Leaf Clover Ornament - 9400 000 291 / 1 055 818  
  Swarovski Four Leaf Clover Pendant - 9450 000 009 / 191 613  
  Swarovski Four Noble Plants - 9100 000 717 / 5 283 057  
  Swarovski Four-leaf Clovers - Flower Dreams - 9400 000 870 / 5 415 274  
  Swarovski Fox, Large Var 1 (Frosted Nose) - 7629 070 000 / 013 837  
  Swarovski Fox, Large Var 2 (Black Button Nose) - 7629 070 000 / 013 837  
  Swarovski Fox, Mini Running - 7677 055 000 / 014 956  
  Swarovski Fox, Mini Sitting, Var 1 (facing right) - 7677 045 000 / 014 955  
  Swarovski Fox, Mini Sitting, Var 2 (facing forward) - 7677 045 000 / 014 955  
  Swarovski Franklin Mint Ultimate Corvette - B11G490  
  Swarovski Fred on Broadway, Limited Edition (vulture) - 9100 000 379 / 1 132 546  
  Swarovski Fred the Frog - 9460 200 002 / 657 108  
  Swarovski Freedom Pin (1999) - PN1231773N  
  Swarovski Freight Car - 9460 000 082 / 219 194  
  Swarovski French Angelfish, Jonquil Moroda - 9600 000 157 / 1 083 776  
  Swarovski French Provincial Pendant - 82016  
  Swarovski Friend Owl - 9100 000 115 / 943 953  
  Swarovski Friend Puzzle Pendant - 9450 000 079 / 605 156  
  Swarovski Friend Puzzle Pendant - 9450 000 080 / 605 465  
  Swarovski Friend Puzzle Pendants - 9450 000 072 / 266 515  
  Swarovski Frog - 69407  
  Swarovski Frog - 7642 000 001 / 183 113  
  Swarovski Frog - 9100 000 662 / 5 243 741  
  Swarovski Frog on Branch - 9100 000 654 / 5 239 716  
  Swarovski Frog Prince - 9400 000 969 / 5 492 224  
  Swarovski Frog, Baby - 7642 000 002 / 286 313  
  Swarovski Frog, Blue Dart, 2009 SCS - 9100 000 128 / 955 439  
  Swarovski Frog, Large - 52520  
  Swarovski Frog, Medium - 50/20G / 52529  
  Swarovski Frog, Prince Var 1 (Clear Eyes) - 7642 048 000 / 010 010  
  Swarovski Frog, Prince Var 2 (Black Eyes) - 7642 048 000 / 010 010  
  Swarovski Frog, Small - 52628  
  Swarovski Frogs - 9100 000 598 / 5 136 807  
  Swarovski Frogs - 9100 000 965 / 5 522 680  
  Swarovski Frosted Star Ornament - 5 514 545  
  Swarovski Frosted Star Ornament, Golden - 5 514 534  
  Swarovski Frozen 2 Anna - 9100 000 921 / 5 492 736  
  Swarovski Frozen Snowflake Ornament - 9100 000 714 / 5 286 457  
  Swarovski Fruit Bowl - 9460 000 069 / 200 226  
  Swarovski Fu Ornament - 9100 000 419 / 1 175 350  
  Swarovski Full Blessing Ornament Fu - 9100 000 980 / 5 532 444  
  Swarovski Gala Paperweight - 9409 040 002 / M1414  
  Swarovski Ganesh - BSC600  
  Swarovski Ganpati Ganesh - NLE - 9500 000 083 / 5 146 993  
  Swarovski Gardening Set - 9460 000 112 / 272 710  
  Swarovski Gazelle, SCS - 5 301 551 / 5 301 551  
  Swarovski Gecko - 9100 000 705 / 5 275 511  
  Swarovski Gecko Brooch - 949 462  
  Swarovski Gecko, 2008 SCS - 9100 000 092 / 905 541  
  Swarovski Gemstone Necklace - BSC228  
  Swarovski Genetian Flower, SCS - 9100 000 909 / 5 490 321  
  Swarovski Gentian Flower, SCS - 9100 000 910 / 5 490 322  
  Swarovski Geometric Paperweight - 7432 057 002 / 013 558  
  Swarovski George & Georgiana (rabbits) - 9400 000 724 / 5 279 056  
  Swarovski Georgie, the Gingerbread Man - 9400 000 108 / 872 198  
  Swarovski Gerbera - Flower - 9400 000 906 / 5 439 225  
  Swarovski German Paperweight - 9411050002 M6145  
  Swarovski German Shepherd - 7619 000 007 / 235 484  
  Swarovski German Shepherd - 9100 000 575 / 5 135 912  
  Swarovski Ghandi - BSC20051  
  Swarovski Gift Clock - 9448 000 004 / 210 822  
  Swarovski Gift Ornament - 9400 000 676 / 5 223 258  
  Swarovski Gift Ornament Set - 719 445  
  Swarovski Giftware Suite Mirror - BSC200451  
  Swarovski Gina the Giraffe - 9450 000 106 / 680 520  
  Swarovski Gina the Giraffe - 9460 200 018 / 665 045  
  Swarovski Gina the Giraffe Magnet - 9400 000 051 / 681 539  
  Swarovski Ginger Bread Man - 9400 000 324 / 1 096 031  
  Swarovski Ginger on Broadway (Bird) - 9100 000 377 / 1 129 627  
  Swarovski Gingerbread Couple Ornament - 9400 000 756 / 5 281 766  
  Swarovski Gingerbread House - 9443 000 012 / 219 872  
  Swarovski Gingerbread House Ornament - 9400 000 849 / 5 395 977  
  Swarovski Gingerbread Man - 92109  
  Swarovski Gingerbread Man - 9400 000 438 / 5 004 499  
  Swarovski Gingerbread Mos, LE 2018 (Cows) - 9400 000 839 / 5 403 297  
  Swarovski Gingerbread Reindeer Ornament - 9400 001 007 / 5 533 944  
  Swarovski Gingerbread Snowman Couple Ornament - 9400 000 937 / 5 464 885  
  Swarovski Gingerbread Tree Ornament - 9400 000 848 / 5 395 976  
  Swarovski Giraffe - 9100 000 103 / 935 896  
  Swarovski Giraffe Baby, SCS - 9100 000 730 / 5 302 151  
  Swarovski Giraffe Tack Pin - 5 387 950  
  Swarovski Giraffe, Baby - 7603 000 002 / 236 717  
  Swarovski Giraffe, Mudiwa, AE 2018 - 9100 000 729 / 5 301 550  
  Swarovski Girl Blowing Bubbles - 52758  
  Swarovski Girl Jumping Rope - 52756  
  Swarovski Girl Playing Dress Up - 52761  
  Swarovski Girl with Hoop - 52757  
  Swarovski Glamour Mos, Limited Edition (Cows) - 9100 000 187 / 1 041 284  
  Swarovski Glenn the Ghost Magnet - 9400 000 013 / 689 085  
  Swarovski Globe - 9460 000 070 / 199 455  
  Swarovski Globe - 9460 000 138 / 626 853  
  Swarovski Globe Clock - 9448 000 008 / 210 826  
  Swarovski Globe Key Ring - 9400 124 011 / 183 276  
  Swarovski Gloves - 1 271 358  
  Swarovski Gnome Brother Playing Horn - 52805  
  Swarovski Gnome Dancing Daughter - 52803  
  Swarovski Gnome Laughing Brother - 52806  
  Swarovski Gnome Laughing Sister - 52804  
  Swarovski Gnome Mama - 52801  
  Swarovski Gnome Papa - 52802  
  Swarovski Gnu - 9100 000 106 / 933 662  
  Swarovski Goat - 9100 000 078 / 897 351  
  Swarovski Goat Kid - 9100 000 087 / 894 593  
  Swarovski Golden Ingot - 9100 000 486 / 5 030 116  
  Swarovski Golden Ingot - 9100 000 679 / 5 259 805  
  Swarovski Golden Retriever Sitting - 9100 000 397 / 1 142 825  
  Swarovski Golden Retriever Standing - 9100 000 396 / 1 142 824  
  Swarovski Golden Retriever, Mother - 9100 000 395 / 1 142 823  
  Swarovski Golden Shadow Mouse, LE - 9100 000 667 / 5 244 443  
  Swarovski Goldfish, Miniature - 7644 000 002 / 202 103  
  Swarovski Golf Bag - 9460 000 018 / 171 200  
  Swarovski Golf Bag - 9460 000 142 / 626 857  
  Swarovski Golf Bag Key Ring - 9400 119 011 / 191 632  
  Swarovski Golf Bag Pendant - 9450 000 018 / 191 616  
  Swarovski Golf Trophy - 9460 000 166 / 663 844  
  Swarovski Golfer - 52727  
  Swarovski Good Luck (Happy Duck) - 9400 000 603 / 5 136 427  
  Swarovski Good Luck - 9460 200 016 / 665 040  
  Swarovski Goofy - 9100 000 010 / 690 716  
  Swarovski Goofy - 9100 000 753 / 5 301 576  
  Swarovski Goofy - CA1404  
  Swarovski Goose, Mother - 7613 000 001 / 174 960  
  Swarovski Gorilla Adimu - 7710 005 006 / 995 479  
  Swarovski Gorilla Cub, SCS - 9100 000 118 / 955 440  
  Swarovski Gorillas - 9100 000 117 / 952 504  
  Swarovski Gorillas Box - 9100 000 117 / 952504B / 952504B  
  Swarovski Gorillas Certificate - 1 006 248 / 952504C  
  Swarovski Gosling, Dick - 7613 000 004 / 174 963  
  Swarovski Gosling, Harry Var 1 (Low Neck) - 7613 000 003 / 174 962  
  Swarovski Gosling, Harry Var 2 (High Neck) - 7613 000 003 / 174 962  
  Swarovski Gosling, Tom - 7613 000 002 / 174 961  
  Swarovski Gouldian Finches, Peridot - 9600 000 186 / 1 141 675  
  Swarovski Graceful Swan - 9100 000 793 / 5 397 895  
  Swarovski Graceful Swan, Sparkling - 9600 000 187 / 1 141 713  
  Swarovski Gracy (Squirrel) - 9100 000 183 / 1 041 377  
  Swarovski Graduation Cap - 9460 000 162 / 659 034  
  Swarovski Graduation Set - 9400 000 077 / 853 035  
  Swarovski Graduation Set - 9460 000 163 / 653 491  
  Swarovski Gramophone - 9460 000 056 / 191 600  
  Swarovski Grand Piano with Stool - 7477 000 006 / 174 506  
  Swarovski Grandpa Penguin SCS - 9100 000 808 / 5 405 833  
  Swarovski Grapes (mini) Brooch - 9446 000 601 / 210 945  
  Swarovski Grapes, Bunch Var 1 (Gold Leaves & Rhodium Smooth Stem) - 7509 150 070 / 011 864  
  Swarovski Grapes, Bunch Var 2 (Rhodium Leaves & Rhodium Smooth Stem) - 7509 150 070 / 011 864  
  Swarovski Grapes, Bunch Var 3 (Gold Leaves & Rhodium Textured Stem) - 7509 150 070 / 011 864  
  Swarovski Grapes, Bunch Var 4 (Gold Leaves & Rhodium Textured Stem) - 7509 150 070 / 011 864  
  Swarovski Grapes, Bunch Var 5 (Gold Leaves & Rhodium Textured Stem) - 7509 150 070 / 011 864  
  Swarovski Grapes, Large Var 1 (Gold Leaves & Stem) - 7550 030 015  
  Swarovski Grapes, Large Var 2 (Rhodium Leaves & Stem) - 7550 030 015  
  Swarovski Grapes, Large Var 3 (Gold Leaves & Rhodium Stem) - 7550 030 015  
  Swarovski Grapes, Medium Var 1 (Gold Leaves & Stem) - 7550 020 029 / 166 158  
  Swarovski Grapes, Medium Var 2 (Rhodium Leaves & Stem) - 7550 020 029 / 166 158  
  Swarovski Grapes, Medium Var 3 (Gold Leaves & Rhodium Stem) - 7550 020 029 / 166 158  
  Swarovski Grapes, Medium Var 4 (Pinkish Gold Leaves & Stem) - 7550 020 029 / 166 158  
  Swarovski Grapes, Small Var 1 (Gold Leaves & Stem) - 7550 020 015 / 166 157  
  Swarovski Grapes, Small Var 2 (Rhodium Leaves & Stem) - 7550 020 015 / 166 157  
  Swarovski Grapes, Small Var 3 (Gold Leaves & Rhodium Stem) - 7550 020 015 / 166 157  
  Swarovski Grapes, Small Var 4 (Pinkish Gold Leaves & Stem) - 7550 020 015 / 166 157  
  Swarovski Grazelle, LE 2019 - 9400 000 929 / 5 464 875  
  Swarovski Greek Key Gold Box - 72724  
  Swarovski Greek Key Silver Box - 72725  
  Swarovski Greek Temple - 9461 000 007 / 243 446  
  Swarovski Greek Vase (Amphora) - 9460 000 006 / 170 750  
  Swarovski Green Christmas Tree Ornament - 9400 001 024 / 5 544 526  
  Swarovski Green Macaw Banjo, Bird - 9100 001 038 / 5 557 849  
  Swarovski Green Magpie - 9100 000 665 / 5 244 650  
  Swarovski Grizzly - 7637 000 006 / 243 880  
  Swarovski Grizzly Cub - 7637 000 007 / 261 925  
  Swarovski Grumpy, SCS LE - 9100 000 846 / 5 428 550  
  Swarovski Guardian Lion Female - 9100 000 509 / 5 058 882  
  Swarovski Guardian Lion Male - 9100 000 508 / 5 058 881  
  Swarovski Guitar - 9400 000 080 / 853 048  
  Swarovski Guitar - 9460 000 020 / 173 367  
  Swarovski Guitar - 9460 000 170 / 665 051  
  Swarovski Guitar Pendant - 9450 000 020 / 191 618  
  Swarovski Hahnenkamm Rennen Ski Trophy - BSC2006004  
  Swarovski Halloween Mo, Limited Edition (Cow) - 9100 000 164 / 1 016 560  
  Swarovski Hamm - Toy Story - 9100 000 907 / 5 489 727  
  Swarovski Handbag - 9460 000 013 / 171 190  
  Swarovski Handbag Clock - 9448 000 002 / 210 820  
  Swarovski Handbag Key Ring - 9400 126 011  
  Swarovski Happy Birthday - 9462 000 002 / 296 555  
  Swarovski Happy Birthday Duck (Duck) - 9400 000 309 / 1 078 531  
  Swarovski Happy Chloé (Duck) - 9400 000 260 / 1 041 293  
  Swarovski Happy Duck, LE Pink Ribbon Europe - 9400 000 310 / 1 079 887  
  Swarovski Happy Duck, Pink Ribbon Kids Earth Fund (Limited Edition) - 9400 000 310 / 1 079 897  
  Swarovski Happy Ducks, Royal Wedding (Limited Edition) - 9400 000 352 / 1 117 976  
  Swarovski Happy Easter - 9400 141 012 / 628 720  
  Swarovski Happy Moments Santa - 9460 200 012 / 665 028  
  Swarovski Happy Moments Simon Snowman - 9460 200 014 / 665 030  
  Swarovski Happy Prince (Duck) - 9400 000 302 / 1 078 533  
  Swarovski Happy Princess (Duck) - 9400 000 305 / 1 078 534  
  Swarovski Hare (Limited Edition) - 9100 000 332 / 1 089 977  
  Swarovski Hare - 9100 000 239 / 1 089 876  
  Swarovski Harlequin - 7400 200 100 / 254 044  
  Swarovski Harlequin Box - 7400 200 100B / 254 044B / 7400 200 100B / 25  
  Swarovski Harlequin Certificate - DO4MM01XX / 7400 200 100C / 254 044C  
  Swarovski Harlequin Paperweight, 40mm - 27871440 M6306  
  Swarovski Harlequin Paperweight, 60mm - 27871460 M6306  
  Swarovski Harlequin Plaque - 276 870  
  Swarovski Harlequin Stand - 273 640 / 7400 200 100S / 254 044S  
  Swarovski Harmony - 1 508 837  
  Swarovski Harmony - 7400 200 500 / 657 120  
  Swarovski Harmony - 9100 000 003 / 681 823  
  Swarovski Harmony 2005 Designer Event Paperweight, 40mm - M7713 / 833 112  
  Swarovski Harmony Box - 657 120B  
  Swarovski Harmony Box - 681 823B  
  Swarovski Harmony Certificate - 657 120C  
  Swarovski Harmony Certificate - 697 980 / 681 823C  
  Swarovski Harmony Clownfish Paperweight - 835 650  
  Swarovski Harmony LED stand - 689 662  
  Swarovski Harmony Paperweight, 40mm - 833 112  
  Swarovski Harmony Paperweight, 40mm - M7746 / 839 433  
  Swarovski Harmony Paperweight, 60mm - M7746 / 839 434  
  Swarovski Harmony Plaque - 698 560  
  Swarovski Harmony Topaz Heart (2005) - 9100 000 002 / 696 974  
  Swarovski Harp - 7477 000 003 / 169 245  
  Swarovski Harp - 9443 000 014 / 235 907  
  Swarovski Harvey Lewis 2006 Star Ornament - 051063552  
  Swarovski Hat Stick Pins - BSC20011  
  Swarovski Heart (Crystal Scent) - 7831 905 141  
  Swarovski Heart - Only for You - 9400 000 888 / 5 428 006  
  Swarovski Heart Association Red Hearts Brooch - 1515396  
  Swarovski Heart Balloons Wagon - 9400 000 896 / 5 428 615  
  Swarovski Heart Box, Blue - 9400 000 541 / 5 115 541  
  Swarovski Heart Box, Pink - 9400 000 541 / 5 063 344  
  Swarovski Heart Brilliant - 9400 000 628 / 5 136 926  
  Swarovski Heart Cardholder - 9400 000 119 / 886 105  
  Swarovski Heart Flower - 9400 000 026 / 693 661 / 828 014  
  Swarovski Heart Flower - 9400 000 068 / 842 858  
  Swarovski Heart Jewel Box - 9100 000 011 / 693 910  
  Swarovski Heart Key Ring - 933 603  
  Swarovski Heart Key Ring - 9400 123 011 / 183 275  
  Swarovski Heart Key Ring - 9400 123 012 / 651 403  
  Swarovski Heart Key Ring - Holiday Gifts - 78201  
  Swarovski Heart Magnets - 9400 000 025 / 693 633  
  Swarovski Heart Ornament - 9400 000 292 / 1 055 819  
  Swarovski Heart Ornament A E for 2004 - 9444 200 401 / 629 510  
  Swarovski Heart Ornament A E for 2005 - 9400 000 009 / 691 019  
  Swarovski Heart Ornament A E for 2006 - 9400 000 057 / 838 794  
  Swarovski Heart Ornament A E for 2007 - 9400 000 118 / 886 104  
  Swarovski Heart Ornament, Crystal Moonlight - 9400 000 357 / 1 140 005  
  Swarovski Heart Ornament, Golden Shadow - 9400 000 357 / 1 140 006  
  Swarovski Heart Pendant - 1509327  
  Swarovski Heart Pendant - 1792413  
  Swarovski Heart Pendant - 82015  
  Swarovski Heart Pendant - BSC217  
  Swarovski Heart Pendant - BSC218  
  Swarovski Heart Pendant - BSC219  
  Swarovski Heart Pendant - BSC220  
  Swarovski Heart Picture Frame - 9400 000 122 / 889 229  
  Swarovski Heart Tea Light - 9400 000 123 / 889 230  
  Swarovski Heart With You - 9400 000 154 / 905 515  
  Swarovski Heart With You Bookmark - 9400 000 153 / 905 514  
  Swarovski Heart, Open Heart GWP - 1515584  
  Swarovski Hearts - 1295636  
  Swarovski Hearts - Flower Dreams - 9400 000 869 / 5 415 273  
  Swarovski Hearts Key Ring, POL - 1514710  
  Swarovski Hedgehog with Apple - 9100 000 973 / 5 532 203  
  Swarovski Hedgehog, King Size (US & Canada only) - 7630 060 000  
  Swarovski Hedgehog, Large - 7630 050 000 / 010 019  
  Swarovski Hedgehog, Large Var 1 (57 quills; no quill between eyes) - 7630 070 000 / 013 288  
  Swarovski Hedgehog, Large Var 2 (57 quills; single quill between eyes) - 7630 070 000 / 013 288  
  Swarovski Hedgehog, Large Var 3 (67 quills; no quill between eyes) - 7630 070 000 / 013 288  
  Swarovski Hedgehog, Medium - 7630 045 000 / 013 265  
  Swarovski Hedgehog, Medium Var 1 (faceted quills) - 7630 040 000 / 010 018  
  Swarovski Hedgehog, Medium Var 2 (Pointed quills and smooth eyes) - 7630 040 000 / 010 018  
  Swarovski Hedgehog, Medium Var 3 (Pointed quills and faceted eyes) - 7630 040 000 / 010 018  
  Swarovski Hedgehog, Small (US & Canada only) - 7630 030 000  
  Swarovski Hedgehog, Small - 7669 035 000 / 013 989  
  Swarovski Hellebore, Flower - 9400 001 094 / 5 557 802  
  Swarovski Hello Kitty & Dear Daniel - 9100 000 857 / 5 428 570  
  Swarovski Hello Kitty & Dear Daniel, LE - 9100 000 831 / 5 420 967  
  Swarovski Hello Kitty Balloon - 9100 000 756 / 5 301 578  
  Swarovski Hello Kitty Bear - 9100 000 352 / 1 096 879  
  Swarovski Hello Kitty Blue Bow - 9100 000 404 / 1 142 933  
  Swarovski Hello Kitty Christmas Gift - 9100 000 507 / 5 058 065  
  Swarovski Hello Kitty Fairy - 9100 000 478 / 1 191 890  
  Swarovski Hello Kitty Gold Bow - 9100 000 403 / 1 142 931  
  Swarovski Hello Kitty Halloween - 9100 000 429 / 1 191 918  
  Swarovski Hello Kitty Hearts, Limited Edition 2012 - 9100 000 405 / 1 142 934  
  Swarovski Hello Kitty Ladybug - 9100 000 425 / 1 180 910  
  Swarovski Hello Kitty Limited Edition 2011 - 9500 000 058 / 1 097 008  
  Swarovski Hello Kitty Limited Edition 2012 - 9500 000 061 / 1 124 785  
  Swarovski Hello Kitty Limited Edition 2013 - 9500 000 074 / 5 004 530  
  Swarovski Hello Kitty Lollipop - 9100 000 701 / 5 269 295  
  Swarovski Hello Kitty Lucky Charm - 9100 000 452 / 5 004 741  
  Swarovski Hello Kitty Pink Bow - 9100 000 350 / 1 096 877  
  Swarovski Hello Kitty Pink Heart - 9100 000 562 / 5 135 886  
  Swarovski Hello Kitty Princess, LE - 9100 000 757 / 5 301 579  
  Swarovski Hello Kitty Red Apple - 9100 000 351 / 1 096 878  
  Swarovski Hello Kitty Red Apple - 9100 000 819 / 5 400 144  
  Swarovski Hello Kitty Red Bow - 9100 000 591 / 5 135 946  
  Swarovski Hello Kitty Santa - 9100 000 406 / 1 142 935  
  Swarovski Hello Kitty Snowman - 9100 000 407 / 1 142 949  
  Swarovski Hello Kitty Traveler - 9100 000 700 / 5 279 082  
  Swarovski Hello Kitty, LE 2014 - 9500 000 076 / 5 043 901  
  Swarovski Hello Kitty, LE 2016 - 9500 000 092 / 5 174 647  
  Swarovski Hello Kitty, LE 2017 - 9500 000 095 / 5 232 095  
  Swarovski Hello Kitty, Limited Edition - BSC2011006  
  Swarovski Hen - 7674 000 002 / 608 721  
  Swarovski Hen, Mini - 7675 030 000 / 014 492  
  Swarovski Hermit Crab - 7644 000 012 / 671 837  
  Swarovski Hibiscus, Red - 9100 000 605 / 5 136 828  
  Swarovski High-Heeled Shoe - 9460 000 031 / 174 031  
  Swarovski High-Heeled Shoe - 9460 000 151 / 626 870  
  Swarovski High-Heeled Shoe Pendant - 9450 000 031 / 191 622  
  Swarovski Hippo - 7610 000 005 / 622 940  
  Swarovski Hippo Mother with Baby - 9100 000 579 / 5 135 920  
  Swarovski Hippopotamus, Large - 7626 065 000 / 015 187  
  Swarovski Hippopotamus, Small - 7626 055 000 / 151 737  
  Swarovski Hockey Player - 52728  
  Swarovski Holiday Bowl SDS - M7633 063 000 / 1299925  
  Swarovski Holiday Candleholder SDS - M7633 063 000 / 1299926  
  Swarovski Holiday Etching (Angel) - 92250  
  Swarovski Holiday Etching (Joyeux Noel and Angel) - 92330  
  Swarovski Holiday Etching (Merry Christmas and Bell) - 92336  
  Swarovski Holiday Hello Snowman - 9992258/DL  
  Swarovski Holiday Mo & Ricci, AE 2020 - 9100 000 981 / 5 540 695  
  Swarovski Holiday Ornament Set 2019 - 9400 001 020 / 5 539 027  
  Swarovski Holiday Ornament, Annual Edition 2018, Red - 9400 000 912 / 5 460 487  
  Swarovski Holiday Ornament, LE 2019 - 9400 000 941 / 5 476 021  
  Swarovski Holiday Ornament, Red AE 2020 - 9400 000 996 / 5 527 742  
  Swarovski Holiday Ornament, Red Small - 9400 000 997 / 5 027 750  
  Swarovski Holiday Ornament, Small - 9400 000 992 / 5 524 180  
  Swarovski Holly - 9443 000 004 / 203 080  
  Swarovski Holly Bear - BSC5002  
  Swarovski Holly Leaf Ornament - 9400 000 102 / 870 001 / 5 103 222P  
  Swarovski Holly Ornament - 9400 000 760 / 5 286 155  
  Swarovski Holly Tea Light - 9400 000 100 / 867 401  
  Swarovski Holly Window Ornament - 9400 000 103 / 870 003  
  Swarovski Holly, Set of Three - 9400 000 125 / 890 894  
  Swarovski Holy Family (Set of 3) - 7475 100 000 / 160 795  
  Swarovski Holy Family with Arch - 7475 001 000 / 166 160  
  Swarovski Holy Family, The - 7607 000 007 / 680 865  
  Swarovski Hong Kong Crystal 'Art Object' - 9280 000 035 / 222 858  
  Swarovski Hoopoes - 9100 000 102 / 925 080  
  Swarovski Hoot - Happy Birthday (Owl) - 9400 000 792 / 5 301 581  
  Swarovski Hoot - Happy Halloween LE 2019 - 9400 000 916 / 5 464 862  
  Swarovski Hoot - Happy Holidays, AE 2018 - 9400 000 839 / 5 393 324  
  Swarovski Hoot - Let's Dance - 9400 000 881 / 5 427 998  
  Swarovski Hoot - We are in Love - 9400 000 882 / 5 428 000  
  Swarovski Hoot Owl - I'm in Love - 9400 000 727 / 5 270 271  
  Swarovski Hoot Owl - Let's Celebrate - 9400 000 729 / 5 270 282  
  Swarovski Hoot Owl Happy Holidays, LE - 9400 000 745 / 5 286 202  
  Swarovski Hoot, Owl - I'm So Lucky - 9400 000 728 / 5 270 265  
  Swarovski Horse - 69301  
  Swarovski Horse - 9100 000 574 / 5 135 910  
  Swarovski Horse Head - 94500150Z  
  Swarovski Horse on Ball - 69003  
  Swarovski Horse, The - 7685 000 009 / 660 218  
  Swarovski Horseshoe Key Ring - 9400 125 011  
  Swarovski Horseshoe Tack pin - 5 081 461  
  Swarovski Hot Air Balloon (Gold, CC) Var 1 - 72403  
  Swarovski Hot Air Balloon (Gold, CC) Var 2 - 72403  
  Swarovski Hot Air Balloon (Gold, VM) Var 1 - 72404  
  Swarovski Hot Air Balloon (Gold, VM) Var 2 - 72404  
  Swarovski Hot Air Balloon (Silver, CC) Var 1 - 72405  
  Swarovski Hot Air Balloon (Silver, CC) Var 2 - 72405  
  Swarovski Hot Air Balloon (Silver, VM) Var 1 - 72406  
  Swarovski Hot Air Balloon (Silver, VM) Var 2 - 72406  
  Swarovski Hot Air Balloon - 9461 000 004 / 220 504  
  Swarovski Hot Chili Mo, Limited Edition (Cow) - 9400 000 416 / 1 173 065  
  Swarovski Hourglass - 9460 000 012 / 171 202  
  Swarovski Hourglass, Large (Gold, CC) Var 1 - 72119  
  Swarovski Hourglass, Large (Gold, VM) Var 2 - 72119  
  Swarovski Hourglass, Small (Gold, CC) Var 1 - 72118  
  Swarovski Hourglass, Small (Gold, VM) Var 2 - 72118  
  Swarovski Houses I & II - 7474 100 000 / 158 980  
  Swarovski Houses III & IV - 7474 200 000 / 158 981  
  Swarovski Hulu Asian - 9100 000 862 / 5 428 645  
  Swarovski Hulu Ornament, Zodiac - 9100 000 698 / 5 268 527  
  Swarovski Hummingbird - 7615 000 001 / 166 184  
  Swarovski Hummingbird - 9100 000 884 / 5 461 872  
  Swarovski Hummingbird - 9600 000 191 / 1 188 779  
  Swarovski Hummingbird, Gold (US & Canada only) - 7552 100 000  
  Swarovski Hummingbird, Rhodium - 7552 200 000  
  Swarovski Hyacinth Macaws, SCS - 9100 000 456 / 5 004 730  
  Swarovski I Love You, Happy Duck - 9400 000 602 / 5 136 424  
  Swarovski Ibex - 7684 000 001 / 275 439  
  Swarovski Ibex - 9400 000 930 / 5 464 877  
  Swarovski Ice Cream Sundae - 9460 000 046 / 182 046  
  Swarovski Ice Float, clear - 69107  
  Swarovski Ice Flower Ornament - 9400 000 209 / 945 006  
  Swarovski Ice Flowers Ornament - 9400 000 210 / 945 577  
  Swarovski Ice Hockey Trophy - 9400 000 028 / 718 993  
  Swarovski Ice Mo, LE 2015 (cow) - 9400 000 634 / 5 166 275  
  Swarovski Ice Skate - 9460 000 051 / 183 283  
  Swarovski Ice Star Ornament - 9400 001 141 / 5 576 238  
  Swarovski Icicle - 9443 000 007 / 211 087  
  Swarovski Identification Tag - BSC2010001  
  Swarovski Igloo on Ice - 69103  
  Swarovski Iluliac Iceberg - 9600 000 033 / 837 625  
  Swarovski In Love, Kris Bear - 9400 000 464 / 5 004 526  
  Swarovski Indian - 52752  
  Swarovski Ines (Cat) - 9100 000 139 / 995 008  
  Swarovski Ingot Ornament - 9100 000 493 / 5 029 732  
  Swarovski Ingot ornament - 9100 000 699 / 5 268 529  
  Swarovski Inkwell with Quill - 9460 000 060 / 189 195  
  Swarovski Inkwell with Quill - 9460 000 139 / 626 854  
  Swarovski Inkwell with Quill Pendant - 9450 000 060 / 191 626  
  Swarovski Inline Skate - 9460 000 101 / 243 443  
  Swarovski Inspiration Africa Plaque - 8625 / SCPCSNR3  
  Swarovski Iron - 9460 000 002 / 168 676  
  Swarovski Isadora - 7400 200 200 / 279 648  
  Swarovski Isadora Box - 7400 200 200B / 279 648B / 7400 200 200B / 27  
  Swarovski Isadora Certificate - DO4MM02XX / 7400 200 200C / 279 648C  
  Swarovski Isadora paperweight, 40mm - 7400 200 240 M6550 / 608 237  
  Swarovski Isadora paperweight, 60mm - 7400 200 260 M6550 / 608 238  
  Swarovski Isadora Plaque - 602 383  
  Swarovski Isadora Stand - 291 129  
  Swarovski Jack and Sally Ornament - 1514552  
  Swarovski Jack in the Box - 92113  
  Swarovski Jacky - 9400 000 271 / 1 048 714  
  Swarovski Jade, Limited Edition (Dancing Horse) - 9100 000 294 / 1 073 338  
  Swarovski Jaguar, Black (Jet) - 9100 000 344 / 5 048 145  
  Swarovski Jaguar, Crystal Golden Shine - 9100 000 344 / 1 096 796  
  Swarovski Jaguar, Jet - 9100 000 344 / 5 048 145  
  Swarovski Japanese Temple - 9461 000 008 / 243 447  
  Swarovski Jasmine (Dancing Horse) - 9100 000 302 / 1 079 474  
  Swarovski Jasmine - 9400 000 193 / 917 664  
  Swarovski Jasmine Blossom - 9400 000 194 / 918 440  
  Swarovski Jay D. Dino - 9400 000 052 / 832 181  
  Swarovski Jenna on Broadway (baby bird) - 9100 000 380 / 1 132 547  
  Swarovski Jerry - Tom & Jerry - 9100 000 951 / 5 515 336  
  Swarovski Jersey Event - 650 118 M6786  
  Swarovski Jess, Daisy - 9400 000 247 / 1 016 645  
  Swarovski Jessie - Toy Story - 9100 000 902 / 5 492 686  
  Swarovski Jester - 7550 000 011 / 275 555  
  Swarovski Jewel Box, Blue Flower - 7464 000 001 / 207 886  
  Swarovski Jewel Box, Sweet Heart - 7480 000 002 / 219 966  
  Swarovski Jewel Perfume - 1DESIGNER PARFUM LTD.  
  Swarovski Jewel Window Ornament - 9400 000 195 / 918 443  
  Swarovski Jewelery Holder Andoki - 9400 001 105 / 5 557 815  
  Swarovski Jewelry Box - 9448 000 009 / 210 827  
  Swarovski Jewels Vase - 9600 000 018 / 697 157  
  Swarovski Jewels Window Ornament, Blue - 9280 000 098 / 660 753  
  Swarovski Jewels Window Ornament, Red - 9280 000 099 / 674 122  
  Swarovski Ji Xiang - Carps, Limited Edition - 9500 000 056 / 1 096 973  
  Swarovski Jim & Jess on Broadway (birds) - 9100 000 376 / 1 129 629  
  Swarovski Jinlong - Flying Dragon, Limited Edition - 9500 000 042 / 1 044 538  
  Swarovski Joe and Harry (Mice) - 9400 000 069 / 843 090  
  Swarovski Joey Jingles Bear - BSC5003  
  Swarovski Johnny (Kris Bear) - 9400 000 111 / 883 413  
  Swarovski Jolly Jay (Duck) - 9400 000 261 / 1 041 294  
  Swarovski Joseph, Nativity Scene - 9400 000 682 / 5 223 601  
  Swarovski Joy Ornament - 9400 000 664 / 5 223 255  
  Swarovski Joy Pin (2000) - 1237.786N  
  Swarovski Joy, Sunflower - 9400 000 248 / 1 016 551  
  Swarovski Joyful Josh (Duck) - 9400 000 402 / 1 143 454  
  Swarovski Jubilee Mo, LE 2015 (cow) - 9400 000 563 / 5 108 732  
  Swarovski Juke Box - 9460 000 100 / 243 444  
  Swarovski Julia - 9540NR000011  
  Swarovski Julia / Mandolin - 9540NR000031  
  Swarovski Julia's World Display - BSC2003007  
  Swarovski Juliette - 9400 000 270 / 1 048 713  
  Swarovski Just Married Car - 9400 000 970 / 5 492 225  
  Swarovski Justin on Broadway (baby bird) - 9100 000 381 / 1 132 548  
  Swarovski Kangaroo - 50 /3G / 52503  
  Swarovski Kangaroo Mother with Baby - 9100 000 854 / 5 428 563  
  Swarovski Katie the Cat - 9100 000 364 / 1 138 593  
  Swarovski Kay, Rose - 9400 000 246 / 1 016 278  
  Swarovski Kedari, Gyrfalcon - 9100 000 832 / 5 422 686  
  Swarovski Kedari, Gyrfalcon, Large - 9100 000 904 / 5 484 128  
  Swarovski Kettledrum - 9460 000 054 / 183 286  
  Swarovski Key Chain (1989 SCS renewal) - SCMR89  
  Swarovski Key Chain - BSC2003003  
  Swarovski Key Chain - BSC207  
  Swarovski Key Chain - BSC208  
  Swarovski Key Chain - BSC209  
  Swarovski Key Chain - BSCPNR002  
  Swarovski Key Chain - BSCPNR003  
  Swarovski Key Chain - SCPNR010  
  Swarovski Key Holder - 7880 NR 002 0001  
  Swarovski Key Holder - 7880 NR 002 0002 / 1 511 003  
  Swarovski Key Ring, 'Out of Africa' - 686 115  
  Swarovski Key Ring, Gina The Giraffe - 9300 000 007 / 684 646  
  Swarovski Kim, Tulip - 9400 000 243 / 1 016 548  
  Swarovski Kingfisher (Up in the Trees) - 7621 000 001 / 119 433  
  Swarovski Kingfishers, bird - 9100 000 611 / 5 136 835  
  Swarovski Kingfishers, Blue Turquoise - 9600 000 116 / 945 090  
  Swarovski Kingfishers, Malachite - 7621 000 010 / 623 323  
  Swarovski Kitten - 7634 028 000 / 162 887  
  Swarovski Kitten - 9100 000 890 / 5 465 837  
  Swarovski Kitten - Fiona the Siamese Cat - 9400 000 689 / 5 223 603  
  Swarovski Kitten - Millie the American Shorthair (cat) - 9400 000 687 / 5 223 597  
  Swarovski Kitten on Ball - 69205  
  Swarovski Kitten Sitting - 9100 000 430 / 1 193 540  
  Swarovski Kitten Standing - 9100 000 433 / 1 193 537  
  Swarovski Kitten, Cornelius the Persian - 9400 000 688 / 5 223 600  
  Swarovski Kitten, Lying - 7619 000 012 / 631 857  
  Swarovski Kitten, Standing - 7619 000 011 / 631 856  
  Swarovski Kiwi - 7617 043 000 / 160 797  
  Swarovski Kiwi - BSC2005005  
  Swarovski Knapsack (Rucksack) - 9460 000 049 / 183 281  
  Swarovski Knife Rest 'Sapphire' - 9280 000 051 / 276 698  
  Swarovski Knife Rest 'Topaz' - 9280 000 051 / 276 697  
  Swarovski Knitting Needles and Wool - 9460 000 016 / 171 197  
  Swarovski Koala - 9100 000 704 / 5 271 914  
  Swarovski Koala Paperweight (Gold) - 72114 / 72115  
  Swarovski Koala Paperweight (Pewter) - 72115  
  Swarovski Koala Var 1 (Facing Right) - 7673 040 000 / 014 366  
  Swarovski Koala Var 2 (Facing Left) - 7673 040 000 / 014 366  
  Swarovski Koala, Mini Var 1 (Facing Right) - 7673 030 000 / 119 472  
  Swarovski Koala, Mini Var 2 (Facing Left) - 7673 030 000 / 119 472  
  Swarovski Koalas - 9100 000 121 / 955 423  
  Swarovski Koln Plaque - 9503 M872A  
  Swarovski Koran Verse Picture (Blue) - 9920NR010103B  
  Swarovski Koran Verse Picture (Green) - 9920NR010102G  
  Swarovski Koran Verse Picture (Red) - 9920NR010101R  
  Swarovski Kris Bear Good Luck - 9400 000 522 / 5 063 321 / P5 103 231  
  Swarovski Kris Bear Let's Celebrate - 9400 000 524 / 5 063 325  
  Swarovski Kris Bear 'It's a Boy' - 9400 000 163 / 905 790  
  Swarovski Kris Bear 'It's a Girl' - 9400 000 207 / 949 710  
  Swarovski Kris Bear - 7637 000 001 / 174 957  
  Swarovski Kris Bear - A Heart for you - 9400 000 223 / 958 449  
  Swarovski Kris Bear - A Lovely Surprize - 9400 000 718 / 5 268 511  
  Swarovski Kris Bear - A Rose for You - 9400 000 307 / 1 077 419  
  Swarovski Kris Bear - A Smile for You - 9400 000 879 / 5 427 996  
  Swarovski Kris Bear - Balloons For You - 9400 000 252 / 1 016 622  
  Swarovski Kris Bear - Best Friends - 9400 000 960 / 5 491 971  
  Swarovski Kris Bear - Blowing Kisses - 9400 000 253 / 1 016 623  
  Swarovski Kris Bear - Congratulations - 9400 000 962 / 5 492 229  
  Swarovski Kris Bear - Especially for You - 9400 000 062 / 842 934  
  Swarovski Kris Bear - Flowers For You - 9400 000 251 / 1 016 620 / 5 076 626  
  Swarovski Kris Bear - Forget-me-not - 9400 000 876 / 5 427 993  
  Swarovski Kris Bear - From the Heart, A E 2007 - 9400 000 113 / 883 420  
  Swarovski Kris Bear - Graduation - 9400 000 787 / 5 301 572  
  Swarovski Kris Bear - Heart Balloons - 9400 000 638 / 5 185 778  
  Swarovski Kris Bear - I am Big Now - 9400 000 788 / 5 301 573  
  Swarovski Kris Bear - I Love You - 9400 000 061 / 842 933  
  Swarovski Kris Bear - I travel the World - 9400 000 961 / 5 491 972  
  Swarovski Kris Bear - Let’s Play Ball - 9400 000 349 / 1 119 925  
  Swarovski Kris Bear - Number Eight - 9400 000 561 / 5 108 730  
  Swarovski Kris Bear - Number Five - 9400 000 558 / 5 108 727  
  Swarovski Kris Bear - Number Four - 9400 000 557 / 5 108 726  
  Swarovski Kris Bear - Number Nine - 9400 000 562 / 5 108 731  
  Swarovski Kris Bear - Number One - 9400 000 532 / 5 063 335  
  Swarovski Kris Bear - Number Seven - 9400 000 560 / 5 108 729  
  Swarovski Kris Bear - Number Six - 9400 000 559 / 5 108 728  
  Swarovski Kris Bear - Number Three - 9400 000 556 / 5 108 725  
  Swarovski Kris Bear - Number Two - 9400 000 539 / 5 063 342  
  Swarovski Kris Bear - Number Zero - 9400 000 531 / 5 063 334  
  Swarovski Kris Bear - Only For You - 9400 000 343 / 1 096 732  
  Swarovski Kris Bear - Perfectly Happy - 9400 000 250 / 1 016 618  
  Swarovski Kris Bear - Prince and Princess - 9400 000 764 / 5 301 569  
  Swarovski Kris Bear - Prince and Princess - 9400 000 784 / 5 301 569  
  Swarovski Kris Bear - Red Roses For You - 9400 000 342 / 1 096 731  
  Swarovski Kris Bear - Sweet on Honey - 9400 000 959 / 5 491 970  
  Swarovski Kris Bear - Sweetheart - 9400 000 786 / 5 301 571  
  Swarovski Kris Bear - Take My Heart - 9400 000 878 / 5 427 995  
  Swarovski Kris Bear - The First Kiss - 9400 000 348 / 1 114 098  
  Swarovski Kris Bear - Time to Celebrate - 9400 000 785 / 5 301 570  
  Swarovski Kris Bear - Time to Celebrate - 9400 000 785 / 5 301 570  
  Swarovski Kris Bear - With You - 9400 000 149 / 905 386  
  Swarovski Kris Bear - You and I - 9400 000 063 / 842 936  
  Swarovski Kris Bear - You're the Best - 9400 000 877 / 5 427 994  
  Swarovski Kris Bear 50th Anniversary, LE - 5 167 384  
  Swarovski Kris Bear Baby - 9400 001 049 / 5 557 541  
  Swarovski Kris Bear Best Wishes - 9400 001 047 / 5 557 538  
  Swarovski Kris bear birthstone April (clear) - 9400 000 223 / 5 126 896  
  Swarovski Kris Bear birthstone August (green) - 9400 000 223 / 5 126 904  
  Swarovski Kris Bear birthstone December (teal) - 9400 000 223 / 5 126 919  
  Swarovski Kris Bear Birthstone February - 9400 000 223 / 5 126 873  
  Swarovski Kris Bear Birthstone January - 9400 000 223 / 5 126 870  
  Swarovski Kris Bear Birthstone June (lilac) - 9400 000 223 / 5 126 900  
  Swarovski Kris Bear Birthstone March (light blue) - 9400 000 223 / 5 126 833  
  Swarovski Kris Bear Birthstone May (green) - 9400 000 223 / 5 126 898  
  Swarovski Kris Bear birthstone November (orange) - 9400 000 223 / 5 126 915  
  Swarovski Kris Bear birthstone October (pink) - 9400 000 223 / 5 126 911  
  Swarovski Kris Bear birthstone September (blue) - 9400 000 223 / 5 126 907  
  Swarovski Kris Bear birthstone, July (fuchsia) - 9400 000 223 / 5 126 902  
  Swarovski Kris Bear Blue Cupcake - 9400 000 500 / 5 051 769  
  Swarovski Kris Bear Cupid - 9400 000 605 / 5 136 438  
  Swarovski Kris Bear Decorative Box - 9400 001 053 / 5 557 547  
  Swarovski Kris Bear François - 9400 000 110 / 883 412  
  Swarovski Kris Bear Fritz - 9400 000 115 / 884 452  
  Swarovski Kris Bear Halloween, (Limited Edition) 2011 - 9400 000 337 / 1 096 026  
  Swarovski Kris Bear Happy Together - 9400 001 118 / 5 558 892  
  Swarovski Kris Bear Kaatje - 9400 000 114 / 884 451  
  Swarovski Kris Bear Kumiko - 9400 000 112 / 883 414  
  Swarovski Kris Bear Lucky Charm - 9400 001 046 / 5 557 537  
  Swarovski Kris Bear Mother & Baby - 9400 001 050 / 5 557 542  
  Swarovski Kris Bear on Drum Ornament - 9400 000 017 / 718 989  
  Swarovski Kris Bear on Drum, A E 2007 - 9400 000 136 / 905 208  
  Swarovski Kris Bear on Skates - 7637 000 002 / 193 011  
  Swarovski Kris Bear on Sleigh Ornament - 9400 000 018 / 718 990  
  Swarovski Kris Bear Ornament - 9400 001 051 / 5 557 543  
  Swarovski Kris Bear Picture Holder - 9400 001 052 / 5 557 545  
  Swarovski Kris Bear Pink Cupcake - 9400 000 463 / 5 004 484  
  Swarovski Kris Bear with Honey Pot - 7637 000 003 / 213 068  
  Swarovski Kris Bear with Skis Var